CHUYÊN MỤC

Góp ý

Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
Lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ do UBND tỉnh ban hành 18/03/2024 17/04/2024
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Gia Lai năm 2023 07/07/2023 08/08/2023
SKHCN.Dự thảo lấy ý kiến NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 01/06/2023 01/07/2023
Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai được ban hành kèm theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh Gia Lai 03/04/2023 03/05/2023
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 17/08/2022 01/09/2022
Tham gia góp ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 27/06/2022 31/07/2022
Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở KH&CN, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 26/10/2021 22/11/2021
Dự thảo Phê duyệt Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 - 2030 07/05/2021 17/05/2021
Góp ý dự thảo chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2025 01/07/2020 10/07/2020
Góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ 12/05/2020 30/05/2020
Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định 81/2006/QĐ-UBND ngày 13/3/2006 của UBND tỉnh 22/10/2019 29/10/2019
Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định 81/2006/QĐ-UBND ngày 13/3/2006 của UBND tỉnh 22/10/2019 29/10/2019
Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định 81/2006/QĐ-UBND ngày 13/3/2006 của UBND tỉnh 22/10/2019 29/10/2019
Góp ý Dự thảo Chương trình "Phát triển tài sản trí tuệ- Hỗ trợ phát triển một số thương hiệu, nhãn hiệu chủ lực của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020" 04/01/2019 14/01/2019
Góp ý dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân tỉnh Gia Lai 08/05/2018 14/05/2018
Dự thảo Thông tư quy định về việc... 04/05/2018 10/05/2018
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png