CHUYÊN MỤC

Góp ý

Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở KH&CN, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 26/10/2021 22/11/2021
Dự thảo Phê duyệt Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 - 2030 07/05/2021 17/05/2021
Góp ý dự thảo chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2025 01/07/2020 10/07/2020
Góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ 12/05/2020 30/05/2020
Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định 81/2006/QĐ-UBND ngày 13/3/2006 của UBND tỉnh 22/10/2019 29/10/2019
Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định 81/2006/QĐ-UBND ngày 13/3/2006 của UBND tỉnh 22/10/2019 29/10/2019
Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định 81/2006/QĐ-UBND ngày 13/3/2006 của UBND tỉnh 22/10/2019 29/10/2019
Góp ý Dự thảo Chương trình "Phát triển tài sản trí tuệ- Hỗ trợ phát triển một số thương hiệu, nhãn hiệu chủ lực của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020" 04/01/2019 14/01/2019
Góp ý dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân tỉnh Gia Lai 08/05/2018 14/05/2018
Dự thảo Thông tư quy định về việc... 04/05/2018 10/05/2018
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png