CHUYÊN MỤC

Lấy ý kiến về việc thực hiện văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành

Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
Quyết định 66/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc bãi bỏ Quyết định số 81/2006/QĐ-UBND ngày 13/10/2006 của UBND itnhr Gia Lai ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh Gia Lai 31/12/2019
Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Gia Lai 25/05/2016
Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 Về Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai 21/04/2015
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png