CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 111/QĐ-SKHCN

Quyết định phe duyệt dự toán: Mua sẵm bổ sung trang thiết bị phân tích, kiểm nghiệm (cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc quyền quản lý)

11/07/2019

Quyết định 98/QĐ-SKHCN

Quyết định phê duyệt danh mục Mua sắm bổ sung trang thiết bị phân tích, kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa

07/06/2019

Quyết định 461/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư mở rộng khả năng thử nghiệm, kiểm định trong lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo Lường - Chất lượng

10/04/2019

Quyết định Quyết định số 1066/QĐ-UBND

Quyết địnhQuyết dịnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai, Hợp phần 1: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi

26/10/2018

Quyết định 1069/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình "Đầu tư mở rộng khả năng thử nghiệm, kiểm định trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng"

26/10/2018

Quyết định 601/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình "Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thử nghiệm, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Gia Lai" Hợp phần 2: Đầu tư khu thực nghiệm - Úng dụng KH&CN đợt 1.

05/06/2018

Quyết định Quyết định 569/QĐ-UBND

Quyết định 569/QĐ-UBND

23/05/2018

Quyết định 10/QĐ-SKHCN

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phân tích mẫu nấm bệnh, tuyến trùng trong đất, thành phần lý hóa đất, thuộc đề tài "Tái canh cây hồ tiêu bền vững trên đất đã nhiễm bệnh bằng việc ứng dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp tại tình Gia Lai"

23/01/2018

23/01/2018

Quyết định 205/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mở rộng khu thử nghiệm kiểm định trong tiêu chuẩn đo lường chất lượng

14/03/2017

Quyết định 205/QĐ-UBND

Quyết định phe duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mỏ rộng khả năng thử nghiệm, kiểm định trong lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

14/03/2017


|<<1 2>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png