CHUYÊN MỤC

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ

03/01/2020

Tên nhiệm vụ: Một số hủ tục trong vùng đồng bào Bahnar, Jrai ở tỉnh Gia Lai

Mã số: KHGL-07-17

Tổng kinh phí: 500 tr.đ.
Kinh phí SNKH: 500 tr.đ
Kinh phí từ các nguồn khác: 0 đ
Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ 16/11/2017 đến tháng 16/11/2019)
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ, chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:
      + Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bảo tàng tỉnh Gia Lai.
      + Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Kim Vân.
 Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính:
Số
TT
Tên cá nhân đã tham gia thực hiện Nội dung tham gia chính Ghi chú
1 TS. Nguyễn Thị Kim Vân Chủ nhiệm đề tài  
2 ThS. Phạm Thị Huyền Thương Thư ký đề tài  
3 CN. Ksor Phúc Thành viên  
4 CN. Hồ Xuân Toản Thành viên  
5 CN. Nguyễn Vũ Thu Nga Thành viên  
6 CN. Hiao Dương Thành viên  
7 CN. Huỳnh Bá Tính Thành viên  
8 CN. Nguyễn Thị An Thành viên chính  
9 CN. Nguyễn Hoàng Đan Thành viên  
10 CN. Nguyễn Kiên Cường Thành viên  
Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
+ Thời gian: Dự kiến tháng 01 năm 2020
+ Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Về sản phẩm khoa học
Danh mục sản phẩm đã hoàn thành
Số TT Tên sản phẩm Số lượng Khối lượng Chất lượng Ghi
 chú
Xuất sắc Đạt Không đạt Xuất sắc Đạt Không đạt Xuất sắc Đạt Không đạt
1 Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu   X     X     X    
2 Báo cáo tóm tắt kết quả đề tài   X     X     X    
3 Chuyên đề 1: Đặc điểm văn hóa – xã hội truyền thống của người Bahnar, Jrai ở tỉnh Gia Lai.   X     X     X    
4 Chuyên đề 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn của các hủ tục và những vấn đề tiêu cực mới phát sinh trong xã hội Bahnar, Jrai.   X     X     X    
5 Chuyên đề 3: Những hủ tục trong nghi lễ và lễ hội của người Bahnar và Jrai: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu.   X     X     X    
6 Chuyên đề 4: Những hủ tục trong hôn nhân và gia đình của Bahnar, Jrai: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu.   X     X     X    
7 Chuyên đề 5: Một số hủ tục xã hội khác trong các dân tộc Bahnar, Jrai: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu.   X     X     X    
8 Chuyên đề 6: Một số vấn đề xã hội tác động tiêu cực đến các cá nhân, gia đình và cộng đồng Bahnar, Jrai: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu.   X     X     X    
9 Sổ tay tuyên truyền   X     X     X    
10 03 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.   X     X     X   Sản phẩm nộp 07 bài.Vượt 04 bài
15 150 ảnh   X     X     X   Sản phẩm nộp 196 ảnh. Vượt 46 ảnh
2. Về hiệu quả của nhiệm vụ:
Hiệu quả về khoa học và công nghệ:
Tư liệu công bố về luật tục Bahnar bằng song ngữ Việt – Bahnar và Việt - Jrai. Tài liệu tham tham khảo, nghiên cứu về văn hóa, xã hội và ngôn ngữ người Bahnar, Jrai.
          Hiệu quả về kinh tế xã hội:
- Cơ sở lý luận, thực tiễn của các hủ tục;
- Chỉ ra thực trạng và nguyên nhân của một số phong tục cổ truyền của người Bahnar, Jrai hiện đã trở nên lỗi thời, lạc hậu, không còn phù hợp với xã hội hiện tại giúp nhận diện các hủ tục trong quá trình tuyên truyền và thực hiện nếp sống văn minh trên các lĩnh vực: Nghi lễ và lễ hội; hôn nhân và gia đình; một số hủ tục đặc biệt khác
- Chỉ ra thực trạng và nguyên nhân của một số vấn đề xã hội tiêu cực hình thành trong quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa và do sự xâm nhập của kinh tế thị trường: biến tướng của tục “chia của” trong tang ma; nạn thách cưới và cưới nợ; tệ nạn trộm cắp.  
- Đề xuất một số giải pháp nhằm từng bước giảm thiểu những hủ tục và vấn đề xã hội này (từ góc nhìn phong tục tập quán và luật tục), góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào Bahnar, Jrai.
- Kết quả thực hiện đề tài sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách có thêm một tài liệu tham khảo có giá trị thực tiễn; chính quyền địa phương các cấp có tài liệu để tuyên truyền nhằm giảm thiểu các hủ tục và vấn đề xã hội mới phát sinh trong quá trình tiếp biến, giao lưu văn hóa giữa các động đồng dân cư tại chỗ với bộ phận dân cư mới đến.
3. Về tiến độ thực hiện:
- Nộp hồ sơ đúng hạn X
- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng  
- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng  
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png