CHUYÊN MỤC

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng phần mềm phát hiện mất rừng, cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ ảnh vệ tinh theo thời gian thực.

20/05/2020

Mã số: KHGL – 04 – 18.
Tổng kinh phí: 885 triệu đồng.
Kinh phí SNKH: 885 triệu đồng.
Kinh phí từ các nguồn khác: 0 đ
Thời gian thực hiện: 15 tháng (từ ngày 15/12/2018 đến ngày 15/3/2020)
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ, chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

  + Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Sinh thái rừng và Môi trường.
      + Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS.Nguyễn Văn Thị.
       Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính:
Số
TT
Tên cá nhân đã tham gia
thực hiện
Nội dung tham
gia chính
Ghi chú
1 Nguyễn Văn Thị Chủ nhiệm đề tài  
2 Lê Sỹ Doanh Thư ký đề tài  
3 Vương Văn Quỳnh Thành viên thực hiện chính  
4 Trần Xuân Hòa Thành viên thực hiện chính  
5 Phạm Văn Duẩn Thành viên thực hiện chính  
6 Nguyễn Quang Huy Thành viên thực hiện chính  
7 Trần Quang Bảo Thành viên tham gia  
8 Nguyễn Văn Tùng Thành viên tham gia  
9 Nguyễn Thanh Hoàn Thành viên tham gia  
10 Nguyễn Quốc Phương Thành viên tham gia  
 
Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
+ Thời gian: Dự kiến tháng 05 năm 2020
+ Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
 
II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Về sản phẩm khoa học
Danh mục sản phẩm đã hoàn thành
Số TT Tên sản phẩm Số lượng Khối lượng Chất lượng
Xuất sắc Đạt Không đạt Xuất sắc Đạt Không đạt Xuất sắc Đạt Không đạt
1 Cơ sở dữ liệu về rừng của tỉnh Gia Lai x     x     x    
2 Phần mềm phát hiện mất rừng, cháy rừng tỉnh Gia Lai x     x     x    
3 Hướng dẫn sử dụng phần mềm x     x     x    
4 Báo cáo tổng kết x     x     x    
5  Bài báo: Nghiên cứu kết hợp công nghệ thông tin, viễn thám và GIS trong phát hiện mất rừng tại tỉnh Gia Lai, đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Gia Lai số 05 năm 2019
 
x     x       x  
6 Bài báo: Nghiên cứu kết hợp tư liệu ảnh Sentinel-1 và Sentinel-2 trong phát hiện mất rừng ở tỉnh Gia Lai; Đăng trên tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. x     x     x    
7 Thạc sỹ x     x     x    
 
2. Về hiệu quả của nhiệm vụ:
2.1. Hiệu quả kinh tế:
Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần giảm thiểu nhiều chi phí trong hoạt động quản lý bảo vệ rừng, tạo ra môi trường thông tin công khai và đảm bảo về nguồn thu cho các đối tượng hoạt động trong ngành lâm nghiệp như dịch vụ môi trường rừng, bảo tồn động vật hoang dã, REDD+...
2.2. Hiệu quả xã hội:
Đề tài góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của nhóm nghiên cứu và những người tham gia. Việc chia sẻ thông tin kết quả nghiên cứu thông qua các bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành của tỉnh và tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho các sinh viên, các nhà nghiên cứu, nâng cao nhận thức của cộng đồng, khuyến khích các bên liên quan tham gia tích cực hơn vào công tác bảo vệ và phát triển rừng.
3. Về tiến độ thực hiện:
- Nộp hồ sơ đúng hạn:            X  
- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng  
- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng  
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png