CHUYÊN MỤC

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ Nâng cao hiệu quả phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự

06/06/2019

Mã số: KHGL - 09 - 17

Tổng kinh phí: 400 tr.đ.
Kinh phí SNKH: 400 tr.đ
Kinh phí từ các nguồn khác: 0 đ
Thời gian thực hiện: tháng 12/2017 đến tháng 3/2019

 Tổ chức chủ trì nhiệm vụ, chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:
      + Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện An ninh nhân dân.
+ Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Hồng Thái.
 Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính:
Số
TT
Tên cá nhân đã tham gia thực hiện Nội dung tham gia chính Ghi chú
1 TS. Nguyễn Hồng Thái Chủ nhiệm đề tài, chỉ đạo, chỉnh sửa các chuyên đề  
2 TS. Vũ Hoàng Chính Thư ký đề tài; tham gia khảo sát thực địa; thu thập thông tin, tài liệuđiều tra xã hội học  
3 ThS. Rah Lan Lâm Viết chuyên đề;, khảo sát thực địa; thu thập thông tin, tài liệu  
4 TS.Nguyễn Thành Huy Viết chuyên đề; thu thập thông tin, tài liệu  
5 CN. Trần Văn Cường Thành viên chính; Viết chuyên đề; thu thập thông tin, tài liệu.  
6 CN. Võ Văn Phong Thành viên; Viết chuyên đề; thu thập thông tin, tài liệu  
7 CN. Hoàng Quốc Thịnh Viết chuyên đề; thu thập thông tin, tài liệu.  
8 CN. Mạc Thị Kim Thoa Thành viên; Viết chuyên đề; thu thập thông tin, tài liệu.  
9 CN. Nguyễn Văn Dương Thành viên; Viết chuyên đề; thu thập thông tin, tài liệu.  
10 CN. Đỗ Trung Kha Thành viên; viết chuyên đề; thu thập thông tin, tài liệu.  
Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
+ Thời gian: Dự kiến tháng 6 năm 2019
+ Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Về sản phẩm khoa học
Danh mục sản phẩm đã hoàn thành
Số TT Tên sản phẩm Số lượng Khối lượng Chất lượng
Xuất sắc Đạt Không đạt Xuất sắc Đạt Không đạt Xuất sắc Đạt Không đạt
1 Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu   X     X     X  
2 Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu   X     X     X  
3 Chuyên đề 1: Thực trạng  người có uy tín và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh Gia Lai   X     X     X  
4 Chuyên đề 2: Nhận thức về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn cấp tỉnh   X     X     X  
5 Chuyên đề 3: Đặc điểm, tình hình tỉnh Gia Lai có liên quan đến phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số góp phần bảo đảm an ninh, trật tự   X     X     X  
6 Chuyên đề 4: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp    X     X     X  
7 Chuyên đề 5: Hình thức, phương pháp phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh Gia Lai   X     X     X  
8 Chuyên đề 6: Những yếu tố tác động đến phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian tới   X     X     X  
9 Chuyên đề 7: Giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh Gia Lai   X     X     X  
10 02 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.   X     X     X  
11 Đề án triển khai hệ thống giải pháp trong đề tài.   X     X     X  
 
2. Về hiệu quả của nhiệm vụ:
a) Hiệu quả về khoa học và công nghệ:
Là đề tài nghiên cứu một cách toàn diện cả về nhận thức lý luận có liên quan và thực tiễn phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai góp phần bảo đảm ANTT: 
- Bổ sung, phát triển lý luận về tổ chức, triển khai các nhiệm vụ phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số góp phần bảo đảm ANTT 
- Tổng kết, đánh giá thực trạng phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai góp phần bảo đảm ANTT từ năm 2000 đến năm 2018, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân.
- Đề xuất giải pháp nâng cao được hiệu quả phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai góp phần bảo đảm ANTT.
b) Hiệu quả về kinh tế xã hội:
- Các giải pháp được đưa ra trong đề tài được ứng dụng vào thực tiễn sẽ nâng cao được hiệu quả phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai góp phần bảo đảm ANTT.
- Đề tài sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ các cấp ở Tây Nguyên và hiệu quả thực tiễn công tác của các cơ quan, ban, ngành, lực lượng có liên quan
3. Về tiến độ thực hiện:
- Nộp hồ sơ đúng hạn                                                    X  
- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng  
- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng  
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png