CHUYÊN MỤC

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ

23/07/2019

Tên nhiệm vụ: “Thực trạng và giải pháp tạo quỹ đất xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai".

Mã số: KHGL – 11 – 17.
Tổng kinh phí: 800 triệu đồng.
Kinh phí SNKH: 0 đồng.
Kinh phí từ nguồn xã hội hóa: 800 triệu đồng.
Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 01/2018 đến tháng 01/2019).
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ, chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:
+ Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học Viện Nông nghiệp Việt Nam.
+ Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Trần Trọng Phương.
 Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính:
Số
TT
Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh Tên cá nhân đã tham gia thực hiện Nội dung tham
gia chính
Sản phẩm chủ yếu đạt được Ghi chú
1 Trần Trọng Phương, PGS.TS. Trần Trọng Phương, PGS.TS. - Chủ nhiệm đề tài
- Điều tra số liệu sơ cấp
- Chủ trì viết báo cáo đề tài
Báo cáo đề tài  
2 Trần Văn Khải, ThS.KTS. Trần Văn Khải, ThS.KTS. - Thư ký đề tài
- Tham gia điều tra, thu thập số liệu
- Tham gia xử lý số liệu
- Tham gia viết báo cáo đề tài
Báo cáo đề tài  
3 Nguyễn Thanh Trà, PGS.TS Đỗ Văn Nhạ, PGS.TS - Tham gia điều tra, thu thập số liệu
- Tham gia viết báo cáo đề tài
Báo cáo đề tài  
4 Hồ Thị Lam Trà, PGS.TS Hồ Thị Lam Trà, PGS.TS - Tham gia điều tra, thu thập số liệu
- Tham gia viết báo cáo đề tài
Báo cáo đề tài  
5 Nguyễn Thị Thu Hiền, TS. Nguyễn Thị Thu Hiền, TS. - Tham gia điều tra, thu thập số liệu
- Tham gia biên tập, xử lý số liệu
 
Số liệu báo cáo  
6 Phan Văn Khuê, ThS Phan Văn Khuê, TS - Tham gia điều tra, thu thập số liệu
- Tham gia xử lý số liệu
- Biên tập, xây dựng bản đồ chuyên đề
Bản đồ chuyên đề Bảo vệ Tiến sĩ tháng 6/2017
7 Nguyễn Đức Lộc, ThS Nguyễn Đức Lộc, ThS - Tham gia điều tra, thu thập số liệu
- Tham gia xử lý số liệu
- Biên tập, xây dựng bản đồ chuyên đề
Bản đồ chuyên đề  
8 Nguyễn Đình Trung, ThS Nguyễn Đình Trung, ThS - Tham gia điều tra, thu thập số liệu
- Tham gia xử lý số liệu
- Biên tập, xây dựng bản đồ chuyên đề
Bản đồ chuyên đề  
9 Trương Đức Vinh,
ThS, Phó Giám đốc Phụ trách Chi nhánh ĐKĐĐ Pleiku
Trương Đức Vinh,
ThS, Giám đốc Chi nhánh ĐKĐĐ TP.Pleiku
- Cung cấp thông tin liên quan sơ cấp, tài liệu hiện trạng, QH sử dụng đất;
- Khoanh vẽ bản đồ từ thực địa lên kết quả sản phẩm bản đồ của đề tài.
Báo cáo số liệu, bản đồ  
10 Trần Quốc Khánh, ThS, Giám đốc Trung tâm PTQĐ tỉnh Gia Lai Trần Quốc Khánh, ThS, Giám đốc Trung tâm PTQĐ tỉnh Gia Lai
(Trưởng phòng ĐKTK, Sở TNMT)
- Cung cấp thông tin liên quan sơ cấp, tài liệu hiện trạng, QH sử dụng đất;
- Khoanh vẽ bản đồ từ thực địa lên kết quả sản phẩm bản đồ của đề tài.
Báo cáo số liệu, bản đồ  
 
 
Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
+ Thời gian: Dự kiến tháng 7 năm 2019
+ Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Về sản phẩm khoa học
Danh mục sản phẩm đã hoàn thành
Số TT Tên sản phẩm Số lượng Chất lượng
Xuất sắc Đạt Không đạt Xuất sắc Đạt Không đạt
1 Báo cáo thuyết minh tổng hợp đề tài cấp tỉnh X     X    
2 Báo cáo tóm tắt của đề tài X     X    
3 Báo cáo chuyên đề của đề tài X     X    
4 02 bản đồ của đề tài tỷ lệ 1:25000 ( theo thuyết minh đề tài) X     X    
5 Bản đồ A3 đề tài X     X    
6 02 bài báo trên tạp chí khoa học X     X    
7  Hướng dẫn thành công 02 học viên cao học đã bảo vệ và nhận  bằng thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Đất đai X     X    
2. Về hiệu quả của nhiệm vụ:
2.1 Hiệu quả khoa học và công nghệ
- Kết quả nghiên cứu của đề tài giúp làm rõ cơ sở khoa học về khả năng tạo quỹ đất để xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị đối với những địa bàn có điều kiện tương tự như thành phố Pleiku, tỉnh Gai Lai.
- Kết quả nghiên cứu của đề tài giúp cho các cơ quan làm nhiệm vụ phát triển quỹ đất của tỉnh Gia Lai tham khảo và vận dụng vào công tác tạo quỹ đất để phát triển quỹ đất để xây dựng kết cấu hạ tầng và cơ phát triển đô thị trong thời gian tới.
2.2 Hiệu quả kinh tế xã hội
Xác định được tiềm năng quỹ đất để xây dựng kết cấu hạ tầng, quỹ đất phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch không gian đô thị, phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai làm cơ sở xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất hiệu quả, bền vững, góp phần hình thành các khu vực phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị tạo bộ mặt cảnh quan đô thị Thành phố hiện đại đến năm 2030.
3. Về tiến độ thực hiện:
- Nộp hồ sơ đúng hạn X
- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng  
- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng  
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png