CHUYÊN MỤC

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ

05/10/2018

Tên nhiệm vụ: Lịch sử và văn hóa vùng đất An Khê, Gia Lai.

Mã số: KX – GL - 01(2015).

Tổng kinh phí: 550 tr.đ.
Kinh phí SNKH: 400 tr.đ
Kinh phí từ các nguồn khác: 150 tr.đ
Thời gian thực hiện: Tháng 8/2015 đến tháng 8/2017
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ, chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:
      + Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Ủy ban Nhân dân thị xã An Khê
+ Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Hồng Thắng
 Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính:
Số
TT
Tên cá nhân đã tham gia thực hiện Nội dung tham gia chính Ghi chú
1 ThS. Nguyễn Hồng Thắng Chủ nhiệm đề tài  
2 CN. Nguyễn Trần Quốc Tuấn Thư ký đề tài  
3 ThS. Trần Văn Lạc Thành viên  
4 CN. Trần Đình Luân Thành viên  
5 CN. Lê Khắc Thiện Thành viên  
6 KS. Nguyễn Công Tuấn Thành viên  
7 CN. Trần Anh Tuấn Thành viên  
8 ThS. Nguyễn Thị Thu Nguyệt Thành viên  
9 ThS. Phạm Anh Văn Thành viên  
10 CN. Nguyễn Hùng Vỹ Thành viên  
 
Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
+ Thời gian: Dự kiến tháng 10 năm 2018
+ Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Về sản phẩm khoa học
Danh mục sản phẩm đã hoàn thành
Số TT Tên sản phẩm Số lượng Khối lượng Chất lượng
Xuất sắc Đạt Không đạt Xuất sắc Đạt Không đạt Xuất sắc Đạt Không đạt
1 Báo cáo tổng kết đề tài “Lịch sử và văn hóa vùng đất An Khê, Gia Lai   X     X     X  
2 Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu   X     X     X  
3 Chuyên đề 1: Tổng quan về An khê xưa – Tây sơn thượng đạo   X     X     X  
4 Chuyên đề 2: Văn hóa vùng thượng du sông Ba dưới qua góc nhìn khảo cổ học   X     X     X  
5 Chuyên đề 3: Khái quát về đời sống văn hóa cộng đồng người Bahnar vùng An Khê   X     X     X  
6 Chuyên đề 4: Khái quát đời sống văn hóa của những lớp cư dân Việt đầu tiên đến Tây Sơn thượng đạo   X     X     X  
7 Chuyên đề 5: Dấu ấn lịch sử trên đất An Khê – Căn cứ địa đầu tiên của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn ở thế kỷ XVIII   X     X     X  
8 Chuyên đề 6: Những truyền thuyết giai thoại về địa danh, nhân vật lịch sử tiêu biểu trên đất An Khê   X     X     X  
9 Chuyên đề 7: Lịch sử kinh tế – xã hội An Khê từ thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XIX   X     X     X  
10 Chuyên đề 8: Lịch sử kinh tế – xã hội An Khê từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945   X     X     X  
11 Chuyên đề 9: Lịch sử kinh tế – xã hội An Khê từ 1945 - 1975   X     X     X  
12 Chuyên đề 10: Lịch sử kinh tế – xã hội An Khê từ 1975 đến nay   X     X     X  
13 Chuyên đề 11: Kiến trúc nhà cổ, nhà truyền thống của người Việt – Kinh, Bahnar trên đất An Khê   X     X     X  
14 Chuyên đề 12: Những di tích lịch sử vùng đất An khê   X     X     X  
15 Chuyên đề 13: Các công trình kiến trúc tín ngưỡng dân gian người Việt và các tôn giáo trên đất An Khê   X     X     X  
16 Chuyên đề 14: Văn tự cúng tế, hoành phi, câu đối trong các thiết chế tín ngưỡng dân gian, tôn giáo, sắc phong hiện có ở các đình làng, các dòng họ, gia phả                  
17 Chuyên đề 15: Truyền thuyết, văn tự, thi ca về tam kiệt Tây Sơn, các tướng lĩnh, nghĩa quân Tây Sơn lưu truyền trong nhân dân                  
18 Chuyên đề 16: Nghề thủ công truyền thống của người Việt và người Bahnar vùng đất An Khê                  
19 Chuyên đề 17:Văn hóa ẩm thực truyền thống vùng đất An Khê                  
20 Chuyên đề 18: Nền võ thuật trên đất An Khê                  
21 Chuyên đề 19: Văn học – nghệ thuật dân gian vùng đất An Khê                  
22 Chuyên đề 20: Tín ngưỡng dân gian và lễ hội của người Việt, Bahnar ở An Khê – hướng khôi phục, tái hiện                  
23 Ảnh tư liệu (2 album: 155 ảnh- vượt 5 ảnh)   X     X       X
24 Bản đồ, bản vẻ (09 bản)   X     X       X
25 Bái báo đăng trên Báo Gia Lai, Tạp chí Văn học nghệ thuật Gia Lai ( 8 bài vượt 4 bài)   X     X       X
26 Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành có chỉ số ISSH (03 bài)   X     X       X
 
2. Về hiệu quả của nhiệm vụ:
Hiệu quả về khoa học và công nghệ:
  • Giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi trong các nhà nghiên cứu, nhân dân vùng An Khê, Gia Lai và các nơi khác; giúp người đọc tìm hiểu sâu sắc, toàn diện, tiện lợi hơn về lịch sử phát triển và văn hóa An Khê, Gia Lai; khơi dậy tình yêu Tây Nguyên, yêu quê hương, đất nước, phát huy và kế thừa truyền thống, đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, coi trọng tính bền vững, xây dựng An Khê trở thành vùng động lực kinh tế- văn hóa phía Đông tỉnh Gia Lai.
            Hiệu quả về kinh tế xã hội:
  • Góp phần quảng bá hình ảnh địa phương An Khê. Nhiều phát hiện mới về khảo cổ, lịch sử, văn hóa trở thành điểm đến của nhiều nhà khoa học nghiên cứu các di tích Sơ kì đá cũ, về lịch sử và văn hóa sau các cuộc hội thảo khoa học do địa phương tổ chức.
3. Về tiến độ thực hiện:
- Nộp hồ sơ đúng hạn :                                   X          
- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng  
- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng  
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png