CHUYÊN MỤC

Thông tin về kết quả đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Đánh giá sức chịu tải môi trường ..."

15/07/2021

Đánh giá sức chịu tải môi trường và đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm tại một số thủy vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai .

Mã số KHGL-06-18I. Thông tin chung
1.1. Tên đề tài: Đánh giá sức chịu tải môi trường và đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm tại một số thủy vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

1.2. Mã số: KHGL-06-18

1.3. Kinh phí thực hiện:                                1.748 triệu đồng.
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:    1.748 triệu đồng.
- Kinh phí từ nguồn khác:                                    0 triệu đồng.
1.4 Thời gian thực hiện: 28 tháng, từ tháng 12/2018 đến tháng 4/2021 (thời gian gia hạn đề tài 04 tháng).
1.5 Tổ chức chủ trì: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai.
1.6. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương
1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:
                   
Số
TT
Họ và tên Chức danh khoa học, học vị Cơ quan công tác
1
 
Nguyễn Thị Thanh Hương Thạc sĩ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
2 Nguyễn Văn Bình  Cử nhân Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
3 Đặng Quang Nhật  Kỹ sư Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
4 Phạm Tấn Cường Kỹ sư Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Gia Lai
5 Nguyễn Đình Thanh Trí Kỹ sư Trung tâm công nghệ thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai.
6 Võ Lê Phú PGS. TS Khoa Môi trường và Tài nguyên, trường Đại học Bách Khoa TP. HCM
7 Trần Quang Hào Thạc sĩ Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên
8 Trương Như Quảng Kỹ sư Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
9 Nguyễn Văn Lương Kỹ sư Chi cục Thủy lợi tỉnh Gia Lai
10 Phan Thành Tin Thạc sĩ Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
 
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 8 năm 2021
2.2 Địa điểm:  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.
Thông tin về kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, mã số KHGL-06-18
Kèm theo: Bao cao ket qua tu danh gia ket qua thuc hien nhiem vu
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png