CHUYÊN MỤC

Thông tin nghiệm thu dự án cấp cơ sở “Xây dựng phương pháp thử nghiệm một số chỉ tiêu B, Mo, CN-, Sb, Clor, Se trong nước uống đóng chai”.

30/12/2021

I. Thông tin chung
1. Tên nhiệm vụ Xây dựng phương pháp thử nghiệm một số chỉ tiêu B, Mo, CN-, Sb, Clor, Se trong nước uống đóng chai.

2. Tổng kinh phí: 324.000.000 đồng. Trong đó:
- Kinh phí ngân sách sự nghiệp KH&CN: 324.000.000 đồng.
- Kinh phí từ các nguồn khác: 0 đồng.
3. Thời gian thực hiện: năm 2021.
4. Đơn vị thực hiện nhiệm vụ, chủ nhiệm nhiệm vụ
- Đơn vị thực hiện nhiệm vụ: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Gia Lai.
- Chủ nhiệm nhiệm vụ: Lê Thị Bảo Vy.
5. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức nghiệm thu
Thời gian: Dự kiến tháng 01 năm 2022. Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
II. Nội dung
1. Nội dung 1: Xây dựng phương pháp thử nghiệm xác định xác định các chỉ tiêu B, Mo, CN-, Sb, Clor, Se trong nước uống đóng chai tại phòng thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
2. Nội dung 2: Triển khai hoạt động đánh giá công nhận năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu B, Mo, CN-, Sb, Clor, Se trong nước uống đóng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
III. Sản phẩm
- Báo cáo kết quả xây dựng phương pháp thử nghiệm xác định các chỉ tiêu B, Mo, CN-, Sb, Clor, Se trong nước uống đóng chai.
- Quy trình / Tài liệu hướng dẫn phương pháp thử phân tích chỉ tiêu B, Mo, CN-, Sb, Clor, Se trong nước uống đóng chai.
- Hồ sơ phê duyệt phương pháp thử các chỉ tiêu B, Mo, CN-, Sb, Clor, Se trong nước uống đóng chai.
- Quyết định công nhận phòng thử nghiệm có năng lực thử nghiệm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 các chỉ tiêu B, Mo, CN-, Sb, Clor, Se trong nước uống đóng chai.
- 5 cán bộ được đào tạo phân tích các chỉ tiêu B, Mo, CN-, Sb, Clor, Se trong nước uống đóng chai.
- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
IV. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
1. Ý nghĩa khoa học
- Xây dựng được phương pháp xác định chỉ tiêu B, Mo, CN-, Sb, Clor, Se trong nước uống đóng chai đạt tiêu chuẩn 17025:2017 làm điều kiện cần và đủ để được Bộ Y tế chỉ định Phòng Thử nghiệm nước phục vụ người dân, doanh nghiệp, tổ chức khác.
- Nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển dịch vụ mới của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Gia Lai.
2. Ý nghĩa thực tế
- Nâng cao năng lực thử nghiệm nước uống đóng chai tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Với mục đích phục vụ yêu cầu quản lí nhà nước và phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
- Tăng nguồn thu cho đơn vị vì đã phát triển được chỉ tiêu mới./.
Phòng Quản lý khoa học
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png