CHUYÊN MỤC

Thông tin nghiệm thu dự án cấp cơ sở “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước và hỗ trợ chứng nhận VietGAP cho sầu riêng tại huyện Chư Păh”.

19/01/2022

I. Thông tin chung
1. Tên nhiệm vụ Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước và hỗ trợ chứng nhận VietGAP cho sầu riêng tại huyện Chư Păh”.

2. Tổng kinh phí: 965.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi lăm triệu đồng), trong đó:
+ Kinh phí ngân sách sự nghiệp KH&CN: 315.000.000 đồng.
+ Kinh phí ngân sách cấp huyện:            150.000.000 đồng.
+ Nguồn khác (đối ứng của dân):            500.000.000 đồng.
3. Thời gian thực hiện: năm 2021.
4. Đơn vị thực hiện nhiệm vụ, chủ nhiệm nhiệm vụ
- Đơn vị thực hiện nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.
- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Thanh Việt.
5. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức nghiệm thu
Thời gian: Dự kiến tháng 01 năm 2022. Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
II. Nội dung
1. Nội dung 1: Chuyển giao và tiếp nhận quy trình kỹ thuật tưới tiết kiệm phun mưa cho cây sầu riêng.
2. Nội dung 2: Xây dựng mô hình tưới tiết kiệm phun mưa cho cây sầu riêng.
3. Nội dung 3: Hỗ trợ chứng nhận VietGAP cho cây sầu riêng.
III. Sản phẩm
- Quy trình kỹ thuật tưới tiết kiệm phun mưa cho cây sầu riêng.
- Mô hình tưới tiết kiệm cho cây sầu riêng. Quy mô 05 ha.
- Chứng nhận mô hình sản xuất sầu riêng đạt chuẩn VietGAP.
- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
IV. Ý nghĩa xã hội và môi trường
1. Ý nghĩa xã hội
- Việc áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước bằng phương pháp phun mưa cục bộ tại gốc sẽ tích hợp bón phân qua đường ống, tiết kiệm được nhiều công lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất của người dân. Ngoài ra, sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGAP sẽ tạo ra nguồn sản phẩm an toàn giúp bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
- Qua việc triển khai nhiệm vụ, đã giúp người dân tham quan mô hình thực tế, bước đầu thấy hiệu quả và tiếp cận với kỹ thuật tưới tiên tiến để áp dụng vào trong thực tế trong thời gian tới.
2. Ý nghĩa môi trường
  • Về tiết kiệm nước: hiện nay cung cấp đủ nước tưới cũng như nước sinh hoạt là một vấn đề nan giải, dưới tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu thì việc giảm thất thoát nước và dùng nước tiết kiệm là rất quan trọng. Gia Lai là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu trong cả nước, nguồn tài nguyên nước ngày càng khan hiếm và cạn kiệt, vì vậy việc áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước là hết sức kịp thời.
  • Về giảm ô nhiễm môi trường: Khi bón phân qua hệ thống tưới tiết kiệm nước sẽ hạn chế việc bốc hơi và lượng phân bị rửa trôi trên bề mặt cũng thấp hơn do phân đã tan và được đất hấp thu vì vậy hạn chế được ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, sử dụng ít hóa chất đầu vào là phân bón cũng là một trong những chỉ tiêu hạn chế ô nhiễm môi trường đất, nước, ảnh hưởng chất lượng sản phẩm thu hoạch trong sản xuất và vận chuyển.
 
Thông tin bài: Phòng Quản lý Khoa học.
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png