CHUYÊN MỤC

Thông tin nghiệm thu dự án cấp cơ sở “Tiếp nhận và hoàn thiện Quy trình kỹ thuật trồng dưa lưới (Cucumis melon L) trên giá thể trong nhà kính áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

19/01/2022

I. Thông tin chung
1. Tên nhiệm vụ Tiếp nhận và hoàn thiện Quy trình kỹ thuật trồng dưa lưới (Cucumis melon L) trên giá thể trong nhà kính áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

2. Tổng kinh phí: Tổng kinh phí: 503.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm lẻ ba triệu đồng), trong đó:
+ Kinh phí ngân sách sự nghiệp KH&CN: 360.000.000 đồng.
+ Nguồn khác:                                        143.000.000 đồng.
3. Thời gian thực hiện: năm 2021.
4. Đơn vị thực hiện nhiệm vụ, chủ nhiệm nhiệm vụ
- Đơn vị thực hiện nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.
- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Thị Hoàng Nguyên.
5. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức nghiệm thu
Thời gian: Dự kiến tháng 01 năm 2022. Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
II. Nội dung
1. Nội dung 1: Tiếp nhận quy trình kỹ thuật trồng dưa lưới (Cucumis melon L.) .
2. Nội dung 2: Xây dựng mô hình trồng dưa lưới (Cucumis melon L.) trong nhà kính áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt.
III. Sản phẩm
- Quy trình sản xuất dưa lưới trong nhà kính áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt phù hợp tại địa phương.
- Mô hình sản xuất dưa lưới trong nhà kính áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt (02 vụ/năm; 2.200 – 2.500 cây/1000 m2/vụ).
- Kết quả thử nghiệm đối với dưa lưới.
- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

IV. Hiệu quả  kinh tế – xã hội của nhiệm vụ

Việc xây dựng thành công mô hình trồng dưa lưới (Cucumis melo L.) trong nhà kính áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tại Trại sản xuất – Khu thực nghiệm của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai góp phần bổ sung thêm các quy trình kỹ thuật trồng các loại cây đem lại năng suất, chất lượng cao.
Ngoài ra, mô hình trồng dưa lưới của nhiệm vụ còn có thể được sử dụng để chuyển giao công nghệ cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu trên địa bàn tỉnh, mô hình là cơ sở khoa học để tiến hành triển khai rộng rãi đối với các loại rau quả khác trong tỉnh.
 
Thông tin bài: Phòng Quản lý Khoa học.
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png