CHUYÊN MỤC

Thông tin chung về nhiệm vụ KHCN

20/02/2020

1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng và chuyển giao mô hình liên kết trong sản xuất cà phê và hồ tiêu tại tỉnh Gia Lai.
Thuộc:
 

- Tên chương trình: Dự án khoa học và công nghệ

- Mã số đăng ký: KHGL-03-16

2. Mục tiêu nhiệm vụ:
2.1. Mục tiêu chung:
Trên cơ sở đánh giá thực trạng của liên kết trong sản xuất cà phê và hồ tiêu đề tài tập trung vào việc xây dựng mô hình liên kết và đề xuất giải pháp thực hiện và chuyển giao mô hình liên kết vào hoạt động sản xuất cà phê và hồ tiêu tại tỉnh Gia Lai.
2.2. Mục tiêu cụ thể:
  - Đánh giá đúng thực trạng về mô hình và mức độ liên kết trong sản xuất cà phê và hồ tiêu tại tỉnh Gia Lai.
- Xây dựng và triển khai mô hình liên kết mẫu giữa nhà sản xuất cà phê và doanh nghiệp (trong cung ứng đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra) trong sản xuất cà phê và hồ tiêu phù hợp với đặc điểm của tỉnh Gia Lai;
- Xây dựng các giải pháp phát triển mô hình liên kết nhằm nâng cao hiệu quả và tăng tính bền vững của sản xuất cà phê và hồ tiêu tại tỉnh Gia Lai.
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS Nguyễn Trường Sơn
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
          5. Tổng kinh phí thực hiện: 700,0 triệu đồng.
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 700,0 triệu đồng.
6. Thời gian thực hiện:
Bắt đầu: 11/2016
Kết thúc: 11/2019
II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Về sản phẩm khoa học
1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành
Số TT Tên sản phẩm Số lượng Khối lượng Chất lượng
Xuất sắc Đạt Không đạt Xuất sắc Đạt Không đạt Xuất sắc Đạt Không đạt
1 Báo cáo tổng kết đề tài                  
2 Các chuyên đề KH                  
3 02 bài báo khoa học                  
4 Báo cáo tổng hợp về mô hình liên kết sản xuất cà phê tại huyện IaGrai                  
5 Báo cáo tổng hợp về mô hình liên kết sản xuất hồ tiêu tại huyện Chư Sê;                  
6 Kỷ yếu Hội thảo                  
7 Đào tạo 01 thạc sỹ                  
2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:
3. Về hiệu quả của nhiệm vụ
- Xây dựng các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá mức độ liên kết giữa các chủ thể trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp và hộ nông dân.
- Tổng hợp các nhân tố tác động đến phát triển liên kết nông nghiệp trong điều kiện Việt Nam.
- Khảo sát và đánh giá về các mô hình liên kết, mức độ liên kết trong sản xuất nông sản của tỉnh Gia Lai, xác định những thành công, hạn chế và nguyên nhân.
- Đề xuất hai mô hình liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp tại huyện Iagrai (cho sản xuất cà phê) và tại huyện Chư Sê (cho sản xuất hồ tiêu);
- Các giải pháp có tính thực tiễn và khả thi nhằm triển khai mô hình liên kết vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Gia Lai.
- Việc phân tích về mô hình liên kết và mức độ liên kết trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai dựa trên cơ sở lý luận vững chắc và cơ sở dữ liệu đầy đủ sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo địa phương, các doanh nghiệp và nông dân hiểu rõ được thực trạng, những thành công, hạn chế và nguyên nhân của vấn đề, cũng như tác động của nó đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung;
- Các giải pháp nhằm triển khai mô hình và phát triển liên kết nói chung được xây dựng dựa trên phương pháp phân tích khoa học, đáp ứng được những vấn đề cấp thiết của địa phương.
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png