CHUYÊN MỤC

Thông tin nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử phân tích giá trị của Gen Growth Arrest specific 5 (GAS5) trong chẩn đoán và tiên lượng ung thư dạ dày tại tỉnh Gia Lai.

23/06/2020

Tên nhiệm vụ: Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử phân tích giá trị của Gen Growth Arrest specific 5 (GAS5) trong chẩn đoán và tiên lượng ung thư dạ dày tại tỉnh Gia Lai.
Mã số: KHGL-04-17
Tổng kinh phí: 800 tr.đ.
Kinh phí SNKH: 800 tr.đ
Kinh phí từ các nguồn khác: 0 đ
Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ 05/10/2017 đến tháng 05/10/2019)
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ, chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:
      + Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.
      + Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS CKII. Nguyễn Đăng Bảo.

 Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính:
Số
TT
Tên cá nhân đã tham gia thực hiện Nội dung tham gia chính Ghi chú
1 BS.CKII. Nguyễn Đăng Bảo Chủ nhiệm đề tài  
2 BS. CKII. Nguyễn Thị Phương Thảo Thư ký đề tài  
3 BS.CKII. Phạm Bá Mỹ Thành viên  
4 TS. Nguyễn Trọng Tuệ Thành viên chính  
5 ThS. Nguyễn Văn Tâm Thành viên  
6 BS. CKI. Nguyễn Đình Nghĩa Thành viên chính  
7 BS. Dương Thành Hổ Thành viên  
8  
BS. Nguyễn Văn Biết
 
Thành viên  
 Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
+ Thời gian: Dự kiến tháng 7 năm 2020
+ Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
            II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ
            1. Về sản phẩm khoa học
            Danh mục sản phẩm đã hoàn thành
 
Số TT Tên sản phẩm Số lượng Khối lượng Chất lượng Ghi chú
Xuất sắc Đạt Không đạt Xuất sắc Đạt Không đạt Xuất sắc Đạt Không đạt
1 Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu   X     X     X    
2 Báo cáo tóm tắt kết quả đề tài   X     X     X    
3 Chuyên đề 1: Báo cáo tình hình ung thư dạ dày trong nước và tại địa bàn tỉnh Gia Lai   X     X     X    
4 Chuyên đề 2: Báo cáo đánh giá năng lực chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày tại bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.   X     X     X    
5 Chuyên đề 3: Đặc điểm lâm sáng và cận lâm sàng ung thư dạ dày.   X     X     X    
6 Chuyên đề 4: Kết quả phẫu thuật ung thư dạ dày.   X     X     X    
7 Chuyên đề 5: Đặc điểm mô bệnh học ung thư dạ dày.   X     X     X    
8 Chuyên đề 6: Kết quả phân tích mức độ phiên mã gen GAS5 trong ung thư dạ dày.   X     X     X    
9 Chuyên đề 7: Giá trị của gen GAS5 trong ung thư dạ dày.   X     X     X    
10 Báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu của đề tài   X     X     X    
11 Quy trình real time PCR   X     X     X    
12 Giá trị tham chiếu của gen GAS5 trong chẩn đoán ung thư dạ dày   X     X     X    
13 2 bài báo   X     X     X    
14 Tiến sỹ   X     X     X    
 
          2. Về hiệu quả của nhiệm vụ:
          Hiệu quả về khoa học và công nghệ:
Quy trình kỹ thuật Realtime PCR xác định mức độ phiên mã gen GAS5 là sản phẩm phục vụ tại phòng xét nghiệm tại các bệnh viện nhằm chẩn đoán, theo dõi và tiên lượng ung thư dạ dày.
Quy trình kỹ thuật Realtime PCR xác định mức độ phiên mã gen GAS5 còn là tài liệu học tập, giảng dạy và thực hành cho chuyên ngành xét nghiệm sinh học.
          Hiệu quả về kinh tế xã hội:
Với xu hướng phát triển hiện nay về công nghệ sinh học phân tử ứng dụng, Quy trình kỹ thuật Realtime PCR xác định mức độ phiên mã gen GAS5 đạt chuẩn phục vụ các trung tâm, phòng xét nghiệm tại các bệnh viện.
          Mức độ phiên mã GAS5 là một xét nghiệm về chỉ dấu ung thư cần thiết cho các khoa lân cận lâm sàng trong việc chẩn đoán, theo dõi cũng như tiên lượng ung thư dạ dày, do đó nhu cầu tại các trung tâm và các bệnh viện rất lớn.
          3. Về tiến độ thực hiện:
- Nộp hồ sơ đúng hạn X
- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng  
- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng  
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png