CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỪ NĂM 2022

06/02/2023

Tên đề tài “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển bền vững nguồn gen loài Thiên môn chùm (Asparagus racemosus Willd.) làm dược liệu tại tỉnh Gia Lai”.
 

[Mã số KHGL – 01 – 22]
Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ.
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hương.
* Mục tiêu:
Mục tiêu chung: Nghiên cứu loài Thiên môn chùm (Asparagus racemosus Willd.) nhằm đưa loại cây dược liệu bản địa vào sản xuất đời sống đồng thời phục vụ công tác bảo tồn và phát triển nguồn gen cây dược liệu bản địa tại tỉnh Gia Lai.
Mục tiêu cụ thể:
- Đánh giá bổ sung hiện trạng phân bố tự nhiên và khả năng gây trồng, phát triển loài Thiên môn chùm làm dược liệu tại Gia Lai để phục vụ bảo tồn và phát triển
- Xây dựng được 01 vườn sưu tập gen của loài Thiên môn chùm làm cơ sở bảo tồn và chọn lọc tạo giống tốt phục vụ gây trồng và phát triển sản xuất.
- Phân tích được thành phần hoạt chất giá trị dược liệu của loài cây Thiên môn chùm bản địa ở các vùng sinh thái thuộc tỉnh Gia Lai.
- Xây dựng được quy trình kỹ thuật nhân giống, quy trình kỹ thuật trồng, thu hoạch và sơ chế Thiên môn chùm.
* Dự kiến sản phẩm đạt được:
- 01 Vườn sưu tập nguồn gen Thiên môn chùm 0,2 ha.
- Báo cáo đánh giá hiện trạng phân bố tự nhiên, giá trị dược liệu, khả năng gây trồng và phát triển của nguồn gen dược liệu Thiên môn chùm tại tỉnh Gia Lai.
- Bản đồ số hiện trạng và khả năng gây trồng của loài Thiên môn chùm, tỷ lệ 1:100.000
- Quy trình kỹ thuật sản xuất giống cây dược liệu Thiên môn chùm bằng phương pháp hữu tính.
- Quy trình kỹ thuật trồng trọt, thu hoạch, sơ chế Thiên môn chùm theo hướng dẫn GACP-WHO.
- Tiêu chuẩn cơ sở của hạt giống, cây giống Thiên môn chùm.
- Tiêu chuẩn cơ sở của dược liệu nguồn gen Thiên môn chùm.
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.
- 02 bài báo khoa học.
* Thời gian thực hiện: 36 tháng.
* Kinh phí SNKH tỉnh: 1.680 triệu đồng (Bằng chữ: một tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng).
Phân ra:       + Năm thứ nhất:    451,779  triệu đồng
                      + Năm thứ hai:      712,270  triệu đồng
+ Năm thứ ba:       515,951  triệu đồng.
          *  Hợp đồng số 16/HĐ-SKHCN ngày 29/12/2022 ký kết giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ.
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png