CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Kế hoạch 77/KH-SKHCN

Kế hoạch khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sở KH&CN năm 2022 và những năm tiếp theo

24/08/2022

Kế hoạch 70/KH-SKHCN

Kế hoạch khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh _ PCI của Sở KH&CN năm 2022 và những năm tiếp theo

29/07/2022

Kế hoạch 69/KH-SKHCN

Kế hoạch khắc phục, nâng cao ăng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) của Sở KH&CN năm 2022 và những năm tiếp theo

29/07/2022

Kế hoạch 39/KH-SKHCN

Kê hoạch thực hiện nhiệm vu quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020

28/04/2020

Kế hoạch 37/KH-SKHCN

Kế hoạch cụ thể triển khai Kế hoạch số 541/KH-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh

21/04/2020

Kế hoạch 08/KH-SKHCN

Kế hoạch thực hiện Kết luận 50 về Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế

20/01/2020

Kế hoạch 13/KH-SKHCN

Kế hoạch thực hiện nhiệm vu quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019

09/04/2019

Kế hoạch 359/KH-SKHCN

Kế hoạch thực hiện nhiệm vu quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018

11/05/2018

Quyết định 75/QĐ-UBND

Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 23/02/2018

23/02/2018

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png