CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Kế hoạch 39/KH-SKHCN

Kê hoạch thực hiện nhiệm vu quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020

28/04/2020

Kế hoạch 37/KH-SKHCN

Kế hoạch cụ thể triển khai Kế hoạch số 541/KH-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh

21/04/2020

Kế hoạch 08/KH-SKHCN

Kế hoạch thực hiện Kết luận 50 về Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế

20/01/2020

Kế hoạch 13/KH-SKHCN

Kế hoạch thực hiện nhiệm vu quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019

09/04/2019

Kế hoạch 359/KH-SKHCN

Kế hoạch thực hiện nhiệm vu quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018

11/05/2018

Quyết định 75/QĐ-UBND

Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 23/02/2018

23/02/2018

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png