CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Báo cáo 49/BC-SKHCN

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quy I năm 2020

19/03/2020

Báo cáo 32/BC-SKHCN

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2020

03/03/2020

Quyết định 18a/QĐ-SKHCN

Quyết định phê duyệt KH kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật, công tác CCHC và thực thi công tác chuyên môn tại SKHCN

03/02/2020

Kế hoạch 90/KH-SKHCN

Kế hoạch tuyên truyền cải cánh hành chính năm 2020

02/01/2020

Kế hoạch 87/KH-SKHCN

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

02/01/2020

Kế hoạch 89/KH-SKHCN

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ

31/12/2019

Quyết định 1184/QĐ-UBND

Quyết định Công bố dnah mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sở giải quyết thủ tục qua bưu chính công ích và Danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

30/12/2019

Báo cáo 1343/BC-SKHCN

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện, kết quả tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục qua dịch vu bưu chính công ích năm 2019

28/11/2019

28/11/2019

Báo cáo 1418/BC-SKHCN

Báo cáo kết quả thực hiện CCHC năm 2019

22/11/2019

22/11/2019

Kế hoạch 73/KH-SKHCN

Kế hoạch thực hiện QĐ số 600/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch duy trì nâng cao chỉ số CCHC năm 2019 và những năm tiếp theo

18/11/2019

18/11/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png