CHUYÊN MỤC

Thông tin về kết quả đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Chuỗi cung ứng sản phẩm cà phê xuất khẩu của tỉnh Gia Lai: Thực trạng và giải pháp”.

07/11/2022

Mã số KHGL - 04 - 19I. Thông tin chung
1.1. Tên đề tài: Chuỗi cung ứng sản phẩm cà phê xuất khẩu của tỉnh Gia Lai: Thực trạng và giải pháp.

1.2. Mã số:  KHGL - 04 - 19

1.3. Kinh phí thực hiện:                               1.250 triệu đồng
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:   1.250 triệu đồng.
- Kinh phí từ nguồn khác:                                  0 triệu đồng.
1.4 Thời gian thực hiện:
+ Theo Hợp đồng đã ký kết: 18 tháng (từ ngày 27/7/2020 đến ngày 27/01/2022).
+ Thực tế thực hiện: 24 tháng ((từ ngày 27/7/2020 đến ngày 27/7/2022)
1.5 Tổ chức chủ trì:  Đại học Thương mại.
1.6. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Duy Đạt.
1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:
Số
TT
Họ và tên Chức danh khoa học, học vị Cơ quan công tác
1 Nguyễn Duy Đạt Tiến sĩ, Chủ nhiệm đề tài Đại học Thương mại
2 Lê Quốc Cường Thạc sỹ, Thư ký Đại học Thương mại
3 Trần Thị Thu Hương Tiến sĩ, Thành viên chính Đại học Thương mại
4 Đỗ Thị Bình Tiến sĩ, Thành viên chính Đại học Thương mại
5 Phạm Văn Kiệm Tiến sĩ, Thành viên chính Đại học Thương mại
6 Mai Thanh Huyền Thạc sỹ,Thành viên chính Đại học Thương mại
7 Vũ Anh Tuấn Thạc sỹ,Thành viên chính Đại học Thương mại
8 Ngô Chí Thành Tiến sĩ, Thành viên Đại học Hồng Đức
9 Nguyễn Tấn Lực Kỹ sư, Thành viên Sở Công thương tỉnh Gia Lai
10 Nguyễn Bá Lương Kỹ sư, Thành viên Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai
 
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 11 năm 2022
2.2 Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.
Thông tin về kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, mã số KHGL - 04 - 19
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png