Thông tin về kết quả đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Ứng dụng mô hình SWAT để đánh giá, dự báo và cảnh báo tình trạng xói mòn đất trên đất dốc canh tác vùng đồi núi tại tỉnh Gia Lai”.

Thông tin về kết quả đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Ứng dụng mô hình SWAT để đánh giá, dự báo và cảnh báo tình trạng xói mòn đất trên đất dốc canh tác vùng đồi núi tại tỉnh Gia Lai”.

Mã số KHGL - 03 - 19


I. Thông tin chung
1.1. Tên đề tài: “Ứng dụng mô hình SWAT để đánh giá, dự báo và cảnh báo tình trạng xói mòn đất trên đất dốc canh tác vùng đồi núi tại tỉnh Gia Lai.
1.2. Mã số:  KHGL - 03 - 19
1.3. Kinh phí thực hiện:                               1.275 triệu đồng
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:   1.275 triệu đồng.
- Kinh phí từ nguồn khác:                                  0 triệu đồng.
1.4 Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ ngày 27/7/2020 đến ngày 27/7/2022). Thời gian thực hiện gia hạn 06 tháng.
1.5 Tổ chức chủ trì:  Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
1.6. Chủ nhiệm đề tài: TS.Ngô Thanh Sơn.
1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:
Số
TT
Họ và tên Chức danh khoa học, học vị Cơ quan công tác
1 Ngô Thanh Sơn Tiến sĩ Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2 Nguyễn Đức Lộc Thạc sĩ Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3 Trần Trọng Phương Phó Giáo sư, Tiến sĩ Học viện Nông nghiệp Việt Nam
4 Nguyễn Duy Bình Tiến sĩ Học viện Nông nghiệp Việt Nam
5 Phạm Quang Dũng Tiến sĩ Học viện Nông nghiệp Việt Nam
6 Nguyễn Thu Hiền Tiến sĩ Học viện Nông nghiệp Việt Nam
7 Vũ Thanh Biển Thạc sĩ Học viện Nông nghiệp Việt Nam
8 Đỗ Nguyên Hải Phó Giáo sư, Tiến sĩ Học viện Nông nghiệp Việt Nam
9 Đỗ Văn Nhạ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Học viện Nông nghiệp Việt Nam
10 Phan Trọng Tiến Thạc sĩ Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 12 năm 2022
2.2 Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.
Thông tin về kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, mã số KHGL - 03 - 19

Quay lại