Thông tin về kết quả đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Gia Lai đến năm 2030 định hướng đến năm 2040”.

Thông tin về kết quả đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Gia Lai đến năm 2030 định hướng đến năm 2040”.

Mã số KHGL-06-19


I. Thông tin chung
1.1. Tên đề tài: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Gia Lai đến năm 2030 định hướng đến năm 2040.

1.2. Mã số:  KHGL-06-19

1.3. Kinh phí thực hiện:     1.700.000.000 đồng, trong đó:
- Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 1.700.000.000 đồng.
- Kinh phí từ các nguồn khác: 0 đồng.
1.4 Thời gian thực hiện:
- Theo Hợp đồng đã ký kết: 18 tháng từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 02 năm 2022. Đề tài được gia hạn 06 tháng (đến 8/2022)
1.5 Tổ chức chủ trì: Học Viện nông nghiệp Việt Nam
1.6. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Hồ Thị Lam Trà
1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:
 
Số
TT
Họ và tên Chức danh  khoa học, học vị Cơ quan công tác
  1.  
Hồ Thị Lam Trà Phó giáo sư, tiến sỹ Học Viện NN VN
  1.  
Phan Thị Thanh Huyền Phó giáo sư, tiến sỹ Học Viện NN VN
  1.  
Ninh Thị Phíp Phó giáo sư, tiến sỹ Học Viện NN VN
  1.  
Hoàng Xuân Phương Tiến sỹ Viện QLĐĐ và PTNT
  1.  
Nguyễn Bá Long Tiến sỹ Viện QLĐĐ và PTNT
  1.  
Phạm Thanh Quế Tiến sỹ Viện QLĐĐ và PTNT
  1.  
Nguyễn Thị Bích Thạc sỹ Viện QLĐĐ và PTNT
  1.  
ThS. Ngô Thị Dinh Thạc sỹ Viện QLĐĐ và PTNT
  1.  
Ths. Bùi Thị Cúc Thạc sỹ Viện QLĐĐ và PTNT
  1.  
KS. Nguyễn Thị Tâm Kỹ sư Sở KHCN Gia Lai
 
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 12 năm 2022
2.2 Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Quay lại