Khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ

Khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ

 Theo Nội dung Công văn số 246/SKHCN-VP ngày 15/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính qua hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công tích

Quay lại