CHUYÊN MỤC


 
 
I. Chức năng nhiệm vụ Văn phòng Sở:
1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở công tác kế hoạch, tổng hợp, tài chính, đầu tư phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật; công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị đối với các hoạt động của Sở.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Tổ chức xây dựng, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh;
b) Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Sở; xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động khoa học và công nghệ của Sở;
c) Tham mưu quản lý ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở: Lập và điều chỉnh dự toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động của Sở; tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở; thẩm định và điều chỉnh dự toán, hướng dẫn và tổ chức quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Sở;
d) Tham mưu, xây dựng dự toán, tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh theo quy định; tham mưu ký kết hợp đồng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
đ) Tham mưu quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: hướng dẫn các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ; phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, cân đối và phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ; tổng hợp, báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ;
e) Ban hành thông báo kết luận, biên bản các hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Sở; theo dõi, đôn đốc việc thi hành các quyết định, kết luận và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở giao cho các đơn vị thuộc Sở;
f) Xây dựng, trình Lãnh đạo Sở ban hành Quy chế làm việc và các quy định nội bộ khác của Sở và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế sau khi được ban hành;
g) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở; quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến theo quy định và quản lý việc sử dụng con dấu của Sở; hướng dẫn việc lập hồ sơ và lưu hồ sơ, tài liệu; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật;
h) Là đầu mối cung cấp thông tin cho các phương tiện đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở;
i) Tổ chức quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
k) Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản cơ quan, phương tiện, trang thiết bị và điều kiện làm việc của Sở; Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở;
l) Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, cải cách hành chính;
m) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

II. Công chức, người lao động Văn phòng Sở:
1. 
Nguyễn Tấn Thắng
- Chức vụ: Chánh Văn phòng
- Điện thoại: 0983440522
- Email: thangnt.skhcn@gialai.gov.vn
2. Bà: Phạm Thị Thùy Vân
- Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng
- Điện thoại: 0983015207
- Email: vanptt.skhcn@gialai.gov.vn

3. Bà: Nguyễn Thị Tâm
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 01632496000
- Mail: tamnt.skhcn@gialai.gov.vn
4. Bà: Nguyễn Thị Hoài Tân
- Chức vụ: Chuyên viên 
- Điện thoại: 0907999715
- Email: tannth.skhcn@gialai.gov.vn
5. Bà: Nguyễn Thị Lệ Thủy
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 0917868305
- Email: thuyntl.skhcn@gialai.gov.vn
6. Ông: Nguyễn Ngọc Tú
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 0935666095
- Email: tunn.skhcn@gialai.gov.vn
7. Lê Thị Hiên
- Chức vụ: Văn thư

- Điện thoại: 01674633247 
8. Ông Lê Hải Hưng
- Chức vụ: Lái xe

- Điện thoại: 0983737679
9. Ông: Phan Thúc Thâm
- Chức vụ: Bảo vệ 

- Điện thoại: 01655290547

Điện thoại liên hệ văn phòng: 02693.824264
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png