CHUYÊN MỤC


 
 
I. Chức năng nhiệm vụ Văn phòng Sở:
       Văn phòng Sở là bộ máy giúp việc của  Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ. Có chức năng tham mưu, tổng hợp phục vụ sự chỉ đạo điều hành các mặt công tác của Lãnh đạo Sở, đảm bảo tính thống nhất, liên tục và đạt hiệu quả.
       Tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức và giúp quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền; Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật thuộc thẩm quyền.
       Là đầu mối thực hiện chương trình cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở.
Tham mưu kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở.

       Phối hợp với các cơ quan chức năng phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản theo quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước theo sự phân công của Giám đốc Sở.
       Tổ chức thực hiện đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức Khoa học và công nghệ; chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật.   
       Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.
       Thực hiện công tác quản trị hành chính của cơ quan.
       Giúp Lãnh đạo Sở điều hành các hoạt động theo mô hình văn phòng điện tử (M-Office).
II. Công chức, người lao động Văn phòng Sở:

1. Bà: Phạm Thị Thùy Vân
- Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng
- Điện thoại: 0983015207
- Email: vanptt.skhcn@gialai.gov.vn

2. Ông: Trương Xuân Phú
- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
- Điện thoại: 0905947955
- Mail: phutx.skhcn@gialai.gov.vn
3. Bà: Nguyễn Thị Tâm
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 01632496000
- Mail: tamnt.skhcn@gialai.gov.vn
4. Bà: Nguyễn Thị Hoài Tân
- Chức vụ: Chuyên viên 
- Điện thoại: 0907999715
- Email: tannth.skhcn@gialai.gov.vn
5. Bà: Nguyễn Thị Lệ Thủy
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 0917868305
- Email: thuyntl.skhcn@gialai.gov.vn
6. Ông: Nguyễn Ngọc Tú
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 0935666095
- Email: tunn.skhcn@gialai.gov.vn
7. Lê Thị Hiên
- Chức vụ: Văn thư

- Điện thoại: 01674633247 
8. Ông Lê Hải Hưng
- Chức vụ: Lái xe

- Điện thoại: 0983737679
9. Ông: Phan Thúc Thâm
- Chức vụ: Bảo vệ 

- Điện thoại: 01655290547

Điện thoại liên hệ văn phòng: 02693.824264
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png