CHUYÊN MỤC


 
 
I. Chức năng, nhiệm vụ Thanh tra Sở:
1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức việc tiếp công dân và thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác pháp chế theo quy định.
Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
Thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 của Quốc hội; Điều 7 của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ và các văn bản khác có liên quan.
II. Cán bộ, công chức thuộc Thanh tra Sở:
1. Ông Lý Trọng Huy

- Chức vụ: Chánh Thanh tra Sở
- Điện thoại: 0905774488
- Email: huylt.skhcn@gialai.gov.vn
2. Ông: Đặng Ngọc Quý
- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 0934902348
- Email: quydn.skhcn@gialai.gov.vn
           
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png