CHUYÊN MỤC


 
 
I. Chức năng, nhiệm vụ Thanh tra Sở:
      Tham mưu thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
      Thực hiện các nhiệm vụ quy định  tại điều 28 mục 2, chương II, Luật Thanh tra và điều 17 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính Phủ. Các quyền hạn khác quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ, Pháp lệnh đo lường, pháp lệnh chất lượng hàng hoá và pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.
II. Cán bộ, công chức thuộc Thanh tra Sở:
1. Ông Lý Trọng Huy

- Chức vụ: Chánh Thanh tra Sở
- Điện thoại: 0905774488
- Email: huylt.skhcn@gialai.gov.vn
2. Bà: Nguyễn Thị Thúy An
- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 0916433478
- Email: anntt.skhcn@gialai.gov.vn
3. Ông: Đặng Ngọc Quý
- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 0934902348
- Email: quydn.skhcn@gialai.gov.vn
           
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png