CHUYÊN MỤC


Trang chủ > Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức > Các phòng ban chuyên môn > Phòng quản lý khoa học và công nghệ cơ sở

I. Chức năng nhiệm vụ phòng Quản lý khoa học và Công nghệ cơ sở:
 
          Tham mưu cho  Giám đốc Sở trong việc chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.
          Tổng hợp các hoạt động khoa học và công nghệ và các đề xuất của cơ sở về chủ trương, chính sách liên quan đến các hoạt động khoa học và công nghệ ở cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định
          Tổ chức tập huấn triển khai các văn bản pháp luật, kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính về lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với cấp huyện, thị xã, thành phố sau khi được ban hành, phê duyệt.
II. Danh sách cán bộ, công chức phòng
Quản lý khoa học và Công nghệ cơ sở:
1. Ông: Đặng Mạnh Hậu

- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại: 0985026454
- Email: haudm.skhcn@gialai.gov.vn
2. Bà: Trần Thị Lan Phương
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 090620413
- Email: phuongttl.skhcn@gialai.gov.vn
3. Ông: Nguyễn Phùng Hưng
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 
0905951539
- Mail: 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png