CHUYÊN MỤCI. Chức năng nhiệm vụ phòng Quản lý khoa học:
 
    Tham mưu xây dựng các quyết định, chỉ thị về quản lý và hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ phù hợp với tình hình cụ thể ở địa phương; hướng dẫn và tổ chức việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật. 
    Tham mưu về công tác tổ chức tuyển chọn, xét chọn, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và các hoạt động khác; quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm của tỉnh; đề xuất phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước tại địa phương.
    Phối hợp với các phòng chức năng của Sở hướng dẫn các Sở, ban, ngành, các tổ chức khoa học và công nghệ của địa phương về hoạt động khoa học và công nghệ, đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tham mưu cho Giám đốc Sở trình cơ quan có thẩm quyền xem xét.
    Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng và trình Giám đốc Sở dự toán ngân sách hàng năm cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tất cả các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã và thành phố Pleiku phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đặc thù của hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và hướng dẫn của các cơ quan chức năng.
    Tham mưu, xây dựng văn bản trình Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập các hội đồng tư vấn theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ; Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Hội đồng Khoa học và Kỹ thuật của tỉnh.
II. Danh sách  công chức Phòng Quản lý Khoa học:

1. Ông: Đặng Mạnh Hậu
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại: 0985026454
- Email: haudm.skhcn@gialai.gov.vn
3. Bà: Trần Thị Kim Vương
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Điện thoại: 0963966779
- Email: vuongttk.skhcn@gialai.gov.vn
4. Ông: Nguyễn Đặng Toàn Chương
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 0983450121
- Email: chuongndt.skhcn@gialai.gov.vn
5. Bà: Trần Thị Lan Phương
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 090620413
- Email: phuongttl.skhcn@gialai.gov.vn
6. Bà: Nguyễn Thị Thu Hải
- Chức vụ: Chuyên viên
- SĐT: 0987537084
- Mail: haintt.skhcn@gialai.gov.vn
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png