CHUYÊN MỤCI. Chức năng nhiệm vụ phòng Quản lý khoa học:
 
1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
b) Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh:
- Tham mưu tổ chức việc xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, thẩm định nội dung, kinh phí, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ chức giao quyền sở hữu và quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;
- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;
- Tham mưu tổ chức đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Phối hợp với các Sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; huy động nguồn lực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học;
- Tham mưu thành lập các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ và theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
c) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và các hoạt động khoa học và công nghệ khác; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước tại địa phương.
d) Tham mưu thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và của cơ quan nhà nước cấp trên;
e) Tham mưu quản lý hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện;
f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
II. Danh sách  công chức Phòng Quản lý Khoa học:
1. Ông: Đặng Mạnh Hậu
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại: 0985026454
- Email: haudm.skhcn@gialai.gov.vn
2. Bà: Trần Thị Kim Vương
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Điện thoại: 0963966779
- Email: vuongttk.skhcn@gialai.gov.vn
3. Ông: Nguyễn Đặng Toàn Chương
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 0983450121
- Email: chuongndt.skhcn@gialai.gov.vn
4. Bà: Trần Thị Lan Phương
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 090620413
- Email: phuongttl.skhcn@gialai.gov.vn
5. Bà: Nguyễn Thị Thu Hải
- Chức vụ: Chuyên viên
- SĐT: 0987537084
- Mail: haintt.skhcn@gialai.gov.vn
6. Bà: Nguyễn Thị Như Khuyến
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 0964193456

- Email: khuyenntn.skhcn@gialai.gov.vn
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png