CHUYÊN MỤC


 
 
I. Về sở hữu trí tuệ: 
    Tham mưu thực hiện các biện pháp nhằm phát triển hoạt động sở hữu công nghiệp và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác trên địa bàn; hướng dẫn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp đối với các tổ chức và cá nhân tại địa phương. 

    Tổ chức thực hiện các biện pháp về bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.       
    Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
II. Thông tin  và thống kê khoa học và công nghệ: 

    Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông, thư viện điện tử, thống kê khoa học và công nghệ và phát triển thị trường công nghệ; hướng dẫn hoạt động cho các tổ chức dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho thông tin và thống kê khoa học và công nghệ, tổ chức các chợ công nghệ và thiết bị, các trung tâm giao dịch công nghệ, triển lãm khoa học và công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu về nhân lực và thành tựu khoa học và công nghệ, đầu tư phát triển các mạng thông tin khoa học và công nghệ tiên tiến kết nối với Bộ Khoa học và Công nghệ và Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương.
III. Cán bộ, công chức phòng Quản lý chuyên ngành: 
1. Ông: Nguyễn Tấn Thắng

- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại: 0983440522
- Email: thangnt.skhcn@gialai.gov.vn
2. Ông: Phạm Anh Văn
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 0989443636
- Email: vanpa.skhcn@gialai.gov.vn
3. Bà: Nguyễn Thị Như Khuyến
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 0964193456

- Email:

 
   
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png