CHUYÊN MỤC


Trang chủ > Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức > Các phòng ban chuyên môn > Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ

I. Chức năng nhiệm vụ phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ:
    Xây dựng quy hoạch, chương trình, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm, hàng năm về hoạt động công nghệ, phát triển tiềm lực công nghệ phù hợp với phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
    Thực hiện công tác quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn, bao gồm: chuyển giao công nghệ và đánh giá, định giá, giám định công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ; thẩm định công nghệ các dự án đầu tư và thẩm định nội dung khoa học và công nghệ các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo thẩm quyền. Thường trực của Hội đồng thẩm định công nghệ của tỉnh.
    Thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ; chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
    Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, việc thành lập và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác áp dụng vào sản xuất, kinh doanh.
    Tham mưu thực hiện các chương trình, dự án và các biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật trên địa bàn;
    Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn;
    Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ;
    Tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử trên địa bàn theo phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
    Tổ chức thực hiện việc đăng ký về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật hoặc phân công, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
    Quản lý việc khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
    Tổ chức thực hiện việc kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn;
    Xây dựng và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân tại địa phương.
II. Công chức phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ:
1. Ông: Phan Hồng Trường

- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại: 0982089100
- Email: truongph.skhcn@gialai.gov.vn
2. Ông: Nguyễn Tấn Thắng
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Điện thoại: 0983440522
- Email: thangnt.skhcn@gialai.gov.vn
3. Ông: Phạm Anh Văn
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 0989443636
- Email: vanpa.skhcn@gialai.gov.vn
4. Bà: Nguyễn Thị Như Khuyến
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 0964193456

- Email: khuyenntn.skhcn@gialai.gov.vn
5. Ông: Giang Trường
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 0977978397
- Email: truongg.skhcn@gialai.gov.vn
6. Bà: Lương Thị Bích Huyền
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 0977057886
- Email: huyenltb.skhcn@gialai.gov.vn


         
   
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png