CHUYÊN MỤCI. Chức năng nhiệm vụ phòng Kế hoạch - Tài chính:
          Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh hàng năm và dài hạn; theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; lập báo cáo định kỳ và báo cáo nhanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở.
          Tổng hợp, cân đối lên danh mục dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước cụ thể hoá các nhiệm vụ, chương trình về hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh từng thời kỳ.
          Tham gia bảo vệ kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm trước Bộ Khoa học và Công nghệ, trước Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư và các ngành hữu quan; định kỳ 6 tháng, cuối năm có kế hoạch phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổng hợp bổ sung hoặc điều chỉnh nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế phát sinh.
II. Cán bộ, công chức phòng Kế hoạch - Tài chính:
1. Ông: Nguyễn Văn Hựu

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách
- Điện thoại: 0914171727
- Email: huunv.skhcn@gialai.gov.vn
2. Ông: Trương Xuân Phú
- Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Điện thoại: 0905947955
- Mail: phutx.skhcn@gialai.gov.vn
3. Bà: Nguyễn Thị Lệ Thủy
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 
- Email: thuyntl.skhcn@gialai.gov.vn
3. Bà: Trần Thị Ngân
- Chức vụ: Chuyên viên
- SĐT: 0935729456
- Mail: ngantt.skhcn@gialai.gov.vn

4. Bà: Nguyễn Thị Tâm
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 01632496000
- Mail: tamnt.skhcn@gialai.gov.vn
   
   
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png