CHUYÊN MỤC

 

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Địa chỉ: 98B Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai
I. Vị trí, chức năng: 
Trung tâm ​Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện
Thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ. Trung tâm có chức năng Thực hiện chức năng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước của tỉnh.
        Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
        Trụ sở của Trung tâm đặt tại: 98B Phạm văn Đồng , thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Gia Lai.
II. Nhiệm vụ:
       
2.1. Nhiệm vụ
        2.1.1. Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;
        2.1.2. Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hoá và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm;
       2.1.3. Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới;
       2.1.4. Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước;
       2.1.5. Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật;
        2.1.6.  Quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở;
        2.1.7.  Thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống;
         2.1.8.  Cung cấp các kiến thức về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất cho người dân. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;
         2.1.9.  Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tài năng, thế mạnh của tỉnh;
         2.1.10. Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật  phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ như thẩm định đánh giá an toàn bức xạ, kiểm định thiết bị X-Quang, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ theo thẩm quyền;
          2.1.11.  Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật;
         2.1.12.  Thực hiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, quan trắc môi trường lao động; kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đo lường và thiết bị đo lường chuẩn, thí nghiệm vật liệu, dụng cụ ... trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận;
         2.1.13.   Thực hiện hoạt động thử nghiệm, giám định chất lượng sản phẩm, hàng hoá phục vụ tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp;
         2.1.14.   Thực hiện các hoạt động tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và các công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp; Trợ giúp việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình và môi trường; ứng dụng công nghệ mã số mã vạch;
         2.1.15.   Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của địa phương; xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm thông tin khoa học và công nghệ;
         2.1.16.   Tổ chức và thực hiện dịch vụ phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
         2.1.17. Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của địa phương; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của địa phương, tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ;
        2.1.18.  Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác;
         2.1.19.  Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ; xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của địa phương;
        2.1.20.  Tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai các cuộc điều tra về khoa học và công nghệ của địa phương;
       2.1.21.   Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;
        2.1.22. Đào tạo, hợp tác đào tạo khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo;
        2.1.23. Tư vấn xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm, tư vấn sở hữu trí tuệ;
        2.1.24.  Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ (tại Công văn số  2110/BKHCN-ƯDCG ngày 28/6/2017 và Công văn số 1495/BKHCN-TCCB ngày 22/5/2018);
        2.1.25. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.
III. Quyền hạn:
        
- Được tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ, ký kết hợp đồng khoa học và công nghệ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
       - Được tự chủ về tài chính và tổ chức theo quy định, được bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và được đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm;
        - Được hợp tác, liên doanh, liên kết, chuyển giao, nhận chuyển giao, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân góp vốn bằng tiền, tài sản hiện vật và giá trị quyền sở hữu trí tuệ,... để tiến hành hoạt động KH&CN và hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.
IV. Tổ chức bộ máy Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ           
3.
 Ban Giám đốc Trung tâm
- Ông: Lê Minh Hải     
Chức vụ: Giám đốc 
Điện thoại: 0902.410.358 – 0269.3600668
E-mail: minhhai.sokhcn@gmail.com    
- Bà: Võ Thị Thùy Ngân        
Chức vụ: Phó Giám đốc  
Điện thoại: 0919.560.515      
E-mail: vothuyngan1990@gmail.com                           
2. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp
- Bà: Đặng Thị Thanh Tuyền
Chức vụ: Nhân viên, kế toán 
Điện thoại: 0931.606.399      
E-mail: tuyendangdttt@gmail.com  
- Bà: Hoàng Thị Lan Anh   
Chức vụ: Nhân viên, kế toán 
Điện thoại: 0987.251.827      
E-mail: lananh251189@gmail.com    
- Ông: Trương Thế Hùng      
Chức vụ: Nhân viên, lái xe    
Điện thoại: 0989.509.379
E-mail: tthgl@yahoo.com               
3. Phòng Nghiên cứu – Triển khai  
- Ông: Nguyễn Đức Thương  
Chức vụ: Nhân viên, Phụ trách phòng NC-TK    
Điện thoại: 0903.529.699      
E-mail: ducthuonggialai@gamil.com        
- Ông: Thiều Thảo Minh       
Chức vụ: Nhân viên     
Điện thoại: 0975.802.468      
E-mail: thieuthaominh@gmail.com 
- Bà: Trịnh Thị Bích Thủy    
Chức vụ: Nhân viên     
Điện thoại: 0977.052.787      
E-mail: trinhthuy862009@gmail.com       
- Bà: Trần Thị Hoàng Nguyên        
Chức vụ: Nhân viên     
Điện thoại: 0976.088.802      
E-mail: nguyenbaconrong@gmail.com     
4. Phòng Trưng bày giới thiệu các sản phẩm KH&CN

Biên chế của Trung tâm và biên chế sự nghiệp khác được phân bổ hằng năm theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh trong tổng biên chế của Sở.
            
 Sử dụng và bố trí biên chế đã được cấp có thẩm quyền phân bổ cho Trung tâm. Tùy theo nhiệm vụ, yêu cầu công việc Trung tâm sẽ hợp đồng lao động kỹ thuật để triển khai các công việc chuyên môn.
Giám đốc Trung tâm quy định cụ thể nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm và trình Sở Khoa học và Công nghệ xem xét quyết định theo đúng quy định.
    
                                                                                                  Giám đốc: Lê Minh Hải
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png