CHUYÊN MỤC

 
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Địa chỉ: 98A đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai​
​           
1. Vị trí, chức năng:

       Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực thi nhiệm vụ quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
       Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

       Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Uỷ nhân nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
3. Tổ chức bộ máy:
       a) Lãnh đạo: có Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng
       1. Ông Nguyễn Việt Thắng, Chi cục trưởng - ĐT:
0935026188 - Mail: thangnv.skhcn@gialai.gov.vn;
         Phụ trách chung và điều hành toàn diện nhiệm vụ của Chi cục theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, uỷ quyền của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của Chi cục trước Sở Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
          Là Chủ tài khoản và là người phát ngôn chính của Chi cục.
          1.1. Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực:
         - Tổ chức bộ máy, biên chế; kế hoạch, tài chính; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; cải cách hành chính của Chi cục trong phạm vi được phân cấp;
          - Thanh, kiểm tra chuyên ngành; giải quyết kiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý ngành được phân cấp;
        - Quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi quản lý ngành được phân cấp (bao gồm các hoạt động về Hỏi, đáp hàng rào kỹ thuật trong thương mại).
          1.2. Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng và tổ chức triển khai các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
          2. Ông Phạm Thành Lập, Phó Chi cục trưởng - ĐT: 0914602727 - Mail: lappt.skhcn@gialai.gov.vn
           Giúp Chi cục trưởng trong việc chỉ đạo và điều hành một số hoạt động và công tác của Chi cục. Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được Chi cục trưởng phân công và ủy quyền.
           Được ủy nhiệm là chủ tài khoản ủy quyền thứ nhất của Chi cục.
           2.1. Giúp Chi cục trưởng chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực:
            - Quản trị - hành chính; tổng hợp; pháp chế của Chi cục;
           - Quản lý nhà nước về đo lường trong phạm vi quản lý ngành được phân cấp;
           - Hoạt động của tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục;
           - Thường trực giải quyết công việc của Chi cục khi Chi cục trưởng ủy quyền.
           2.2. Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng và tổ chức triển khai các nhiệm vụ khác sự phân công của Chi cục trưởng.
          b) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:
          - Phòng Quản lý đo lường –Tổng hợp;

1. Nguyễn văn Tùng, Trưởng phòng - ĐT: 0911400389 - Mail: tungnv.skhcn@gialai.gov.vn.
2. Lê Thị Tú Châu, Phó Trưởng phòng - ĐT: 0905448565 - Mail: chaultt.skhcn@gialai.gov.vn.
3. Nguyễn Văn Huệ, Chuyên viên - ĐT: 0914267068 - Mail: huenv.skhcn@gialai.gov.vn.
4. Nguyễn Thị Bích Ngân, Chuyên viên - ĐT: 0967898981 - Mail: nganntb.skhcn@gialai.gov.vn.
5. Trần Thế Thọ - Lái xe - ĐT: 0961848577
          - Phòng Quản lý Tiêu chuẩn, Chất lượng;

1. Phạm Thanh Tuấn, Trưởng phòng - ĐT: 0905774296 - Mail: tuanpt.skhcn@gialai.gov.vn.         
2. Nguyễn Phùng Hưng, Chuyên viên - ĐT: 0905951539 - Mail: hungnp.skhcn@gialai.gov.vn.
3. Lê Thị Tuyết Mai, Chuyên viên -  ĐT: 0902738165 - Mail: mailtt.skhcn@gialai.gov.vn.

          c) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
                                                                                           Chi Cục trưởng: Nguyễn Việt Thắng 
​​​​
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png