CHUYÊN MỤC

 
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Địa chỉ: 98A đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai​
​           
1. Vị trí, chức năng:

       Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực thi nhiệm vụ quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
       Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

       Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện theo quy định tại Điều 2 – Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLY-BKHCN-BNV và theo hướng dẫn của các cơ quan cấp trên.
3. Tổ chức bộ máy:
       a) Lãnh đạo: có Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng
       1. Ông Nguyễn Việt Thắng, Chi cục trưởng - ĐT:
0935026188 - Mail: thangnv.skhcn@gialai.gov.vn;
Phụ trách chung, lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt hoạt động và công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục TĐC) và của ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trên địa bàn tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở KH&CN và Phó Giám đốc Sở phụ trách, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động và công tác của Chi cục TĐC theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
          Chủ tài khoản thứ nhất và là người phát ngôn chính của Chi cục TĐC.
          1.1. Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các lĩnh vực hoạt động:
          - Công tác đề xuất việc bổ nhiệm CC, VC và người lao động của Chi cục TĐC và đơn vị trực thuộc.  
          - Công tác xây dựng kế hoạch, công tác tài chính;
          - Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết các vấn đề về khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý;
          - Quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường;
          1.2. Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp các phòng:
          - Hành chính – Tổng hợp;
          - Quản lý Đo lường;
          - Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
          1.3. Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng và các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công của Giám đốc Sở KH&CN và các cấp, ngành có liên quan.
           2. Ông Phạm Thành Lập, Phó Chi cục trưởng - ĐT: 0914602727 - Mail: lappt.skhcn@gialai.gov.vn
Hỗ trợ Chi cục trưởng trong việc quản lý các hoạt động và công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục TĐC) và của ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trên địa bàn tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được Chi cục trưởng Chi cục TĐC phân công và ủy quyền.
          Được ủy nhiệm là chủ tài khoản ủy quyền thứ hai của Chi cục TĐC.
          2.1. Giúp Chi cục trưởng chỉ đạo các lĩnh vực:
          - Tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật và pháp quy, cơ chế chính sách trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
          - Tham mưu trong công tác xây dựng kế hoạch, công tác tổng hợp của Chi cục TĐC.
          - Hỗ trợ tham mưu và quản lý công tác tiêu chuẩn, năng suất, hoạt động thông báo – hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), theo dõi va chỉ đạo trong công tác áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (và phiên bản mới 2015 khi được chuyển đổi) trên địa bàn toàn tỉnh.
          - Thường trực giải quyết công việc của Chi cục TĐC khi Chi cục trưởng ủy quyền.
          2.2. Phụ trách chỉ đạo phòng, đơn vị:
          - Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng và TBT;
          - Hỗ trợ Chi cục trưởng trong công tác quản lý đối với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
          2.3. Tham gia các Ban, hội đồng theo sự phân công của Chi cục trưởng và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công.
          b) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:
          - Phòng Hành chính –Tổng hợp;
1. Lê Thị Tú Châu, Kế toán - ĐT: 0905448565 - Mail: chaultt.skhcn@gialai.gov.vn
2. Nguyễn Đình Tuấn, lái xe - ĐT: 0905690664
          - Phòng Quản lý Đo lường;

1. Nguyễn văn Tùng, Phó trưởng phòng - ĐT: 0911400389 - Mail: tungnv.skhcn@gialai.gov.vn
          - Phòng Quản lý – Tiêu chuẩn – Chất lượng – Thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT).
1. Phạm Thanh Tuấn, trưởng phòng - ĐT:
0905774296 - Mail: tuanpt.skhcn@gialai.gov.vn

          c) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
                                                                                           Chi Cục trưởng: Nguyễn Việt Thắng 
​​​​
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png