CHUYÊN MỤC


Ông: NGUYỄN NGỌC CƯỜNG.

- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Điện thoại: 0398337599
- Email: ngoccuonggialai@gmail.com; cuongnn.skhcn@gialai.gov.vn

 

 1. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về những nhiệm vụ được Giám đốc Sở phân công, ủy quyền; các hoạt động lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; công tác sở hữu trí tuệ, tư vấn xây dựng thương hiệu – nhãn hiệu; thống kê thông tin về khoa học và công nghệ; công nhận và chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào sản xuất; hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hoạt động thông báo hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật khi gia nhập các Hiệp định thương mại (TBT); các hoạt động phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định trên địa bàn tỉnh; quản lý và giám sát các dự án đầu tư công, mua sắm thiết bị tăng cường tiềm lực cho khoa học và công nghệ của Sở; hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở.
 2. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực:
 • Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, thống kê thông tin về khoa học và công nghệ; công nhận kết quả nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài, dự án) vào sản xuất.
 • Quản lý nhà nước và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về công tác sở hữu trí tuệ, tư vấn xây dựng thương hiệu – nhãn hiệu;
 • Quản lý nhà nước và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về các hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thông báo hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật khi gia nhập các Hiệp định thương mại (TBT).
 • Các hoạt động phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định phục vụ quản lý nhà nước và phục vụ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 • Các hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào đời sống sản xuất. Công tác chỉ đạo hướng dẫn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; các chương trình khoa học và công nghệ cơ sở.
 1. Giúp Giám đốc Sở và trực tiếp phụ trách chỉ đạo các phòng, đơn vị:
 • Phòng Quản lý chuyên ngành;
 • Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở;
 • Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng;
 • Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng.
 1. Thực hiện sự phân công của Giám đốc Sở tham gia một số Ban Chỉ đạo, Hội đồng tư vấn, Tổ giúp việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.
 2. Thực hiện sự phân công của Giám đốc Sở tham gia thông tin, báo cáo, giải trình với Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ KH&CN và các đơn vị thuộc Bộ khi có yêu cầu thông tin, báo cáo, giải trình. Giữ mối quan hệ phối hợp, đồng hành làm việc với các sở, ngành thuộc tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để phát triển khoa học và công nghệ cơ sở, địa phương theo phân công và ủy quyền của Giám đốc Sở.
 3. Trưởng một số Ban chỉ đạo, Hội đồng tư vấn cho Giám đốc Sở theo chỉ đạo tại Sở.
 4. Thực hiện thẩm quyền Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm ra công văn chỉ đạo, báo cáo, chủ trì và kết luận chỉ đạo các lĩnh vực được phân công và theo ủy quyền của Giám đốc Sở.  
 5. Giúp Giám đốc Sở trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động khoa học và công nghệ tại các địa phương: Đức Cơ, Đak Đoa, Ia Grai, Chư Prông, Phú Thiện, Chư Păh, Chư Sê, Mang Yang.
 6. Phân công nhiệm vụ chủ tài khoản ủy quyền thứ nhất ngân sách Sở.
 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png