CHUYÊN MỤC


Ông: Nguyễn Nam Hải.

Chức vụ: Giám đốc Sở
Điện thoại: 0903566799
Email: namhaidost@yahoo.com; hainn.skhcn@gialai.gov.vn

a. Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt công tác của Sở và của ngành khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo chế độ thủ trưởng trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
b. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; bảo vệ chính trị nội bộ; thanh tra, pháp chế, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các chỉ số cạnh tranh thuộc ngành trên địa bàn tỉnh; công tác đối ngoại, đối nội; công tác quy hoạch kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm; các chương trình dự án về lĩnh vực khoa học và công nghệ; công tác kế hoạch - tài chính và cơ cấu lại các chương trình khoa học và công nghệ; công tác nghiên cứu khoa học; các chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp bộ và cấp quốc gia; hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ và công tác văn phòng; Điểm kết nối cung – cầu công nghệ, hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và vườn ươm khởi nghiệp; Ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; An toàn bức xạ và hạt nhân; phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp khoa học và công nghệ; phụ trách hoạt động Trang Thông tin điện tử; hoạt động quản lý công nghệ và chuyển giao công nghệ; các hoạt động chứng nhận; Công tác sáng kiến, sáng tạo khoa học và kỹ thuật.
- Công tác chỉ đạo hướng dẫn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; Chương trình Nông thôn miền núi; Chương trình đổi mới công nghệ.
-  Trưởng các Ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng tư vấn tại Sở.
 • Theo dõi và chỉ đạo hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và áp dụng ISO hành chính trong toàn Sở.
 1. Phụ trách chỉ đạo các phòng, đơn vị:
 • Văn phòng Sở;
 • Phòng Kế hoạch – Tài chính;
 • Phòng Quản lý khoa học;
 • Thanh tra Sở;
 • Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ;
 • Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.
 1. Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng tư vấn, Tổ giúp việc theo sự phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.
 2. Giữ mối quan hệ trực tiếp với Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ KH&CN và các đơn vị thuộc Bộ khi có yêu cầu thông tin, báo cáo, giải trình. Giữ mối quan hệ làm việc với Giám đốc các sở, ngành thuộc tỉnh, Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để phát triển khoa học và công nghệ cơ sở, địa phương.
 3. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động khoa học và công nghệ tại các địa phương: Chư Pưh, AyunPa, Kbang, An Khê, Pleiku, Kông Chro, IaPa, Đăk Pơ, Krông Pa.
 4. Chủ tài khoản thứ nhất ngân sách Sở.
 5. Là người phát ngôn chính của Sở.
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png