CHUYÊN MỤC

cnnv-(1).jpgI. Vị trí, chức năng:
    1. Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.
    2. Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.
     Trụ sở của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đặt tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai thực hiện theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

III. Tổ chức bộ máy Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai
     1. Lãnh đạo Sở: có Giám đốc và Phó giám đốc.
     2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:
          a) Văn phòng;
          b) Thanh tra;
          c) Phòng Quản lý Khoa học;
          d) Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ;
     3. Đơn vị hành chính thuộc Sở: Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lưòng - Chất lượng
     4. Đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
     5. Biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc đuợc phân bổ hàng năm theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nuớc về khoa học và công nghệ của Phòng Công thưong thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thực hiện theo quy định tại mục I và mục II của thông tư liên tịch số 05/2008-BKHCN và Bộ Nội vụ​ 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức >>
Chức năng - nhiệm vụ >> Các đơn vị trực thuộc >>
Các phòng ban chuyên môn >> Hộp thư điện tử >>
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png