CHUYÊN MỤC


GIÁM ĐỐC : ThS.NGUYỄN NAM HẢI
ĐIỆN THOẠI: 
Email: ​hainn.skhcn@gialai.gov.vn; 
 
a. Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt công tác của Sở và của ngành khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo chế độ thủ trưởng trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
b. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; bảo vệ chính trị nội bộ; thanh tra, pháp chế, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; công tác quy hoạch, kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; các chương trình, dự án về lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN); công tác tài chính; hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và vườn ươm khởi nghiệp; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; An toàn bức xạ và hạt nhân; phụ trách hoạt động Trang Thông tin điện tử Sở; Điểm kết nối cung – cầu công nghệ; hoạt động quản lý công nghệ và chuyển giao công nghệ.
- Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua – khen thưởng, Kỷ luật, Nâng bậc lương của Sở.
- Trực tiếp phụ trách, theo dõi: Thanh tra Sở, Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ.
c. Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng tư vấn, Tổ giúp việc theo sự phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.
d. Giữ mối quan hệ trực tiếp với Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ KH&CN và các đơn vị thuộc Bộ khi có yêu cầu thông tin, báo cáo, giải trình. Giữ mối quan hệ làm việc với Giám đốc các sở, ngành thuộc tỉnh, Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để phát triển KH&CN cơ sở, địa phương.
e. Trực tiếp theo dõi hoạt động KH&CN tại: Pleiku, Đak Đoa, Mang Yang, Kông Chro, IaPa.
f. Chủ tài khoản của Sở Khoa học và Công nghệ.
g. Là người phát ngôn và cung cấp thông tin của Sở.
 
--------
 
PHÓ GIÁM ĐỐC : ThS. NGUYỄN NGỌC CƯỜNG 
ĐIỆN THOẠI : 
Email: cuongnn.skhcn@gialai.gov.vn;
 
a. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về những nhiệm vụ được Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc ủy quyền.
b. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:
  • Công tác chuyên môn đối với các nhiệm vụ nghiên cứu cấp tỉnh thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, y tế; Các chương trình, nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.
  • Công tác quản lý về thống kê thông tin về KH&CN.
  • Công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về công tác sở hữu trí tuệ, tư vấn xây dựng thương hiệu – nhãn hiệu.
  • Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; Chương trình giảm nghèo bền vững; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Đề án 61 tại các địa bàn Sở phụ trách.
  • Các hoạt động phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định phục vụ quản lý nhà nước và phục vụ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
c. Giúp Giám đốc Sở và trực tiếp phụ trách chỉ đạo: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
d. Thực hiện sự phân công của Giám đốc Sở tham gia thông tin, báo cáo, giải trình với Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ KH&CN và các đơn vị thuộc Bộ khi có yêu cầu thông tin, báo cáo, giải trình. Giữ mối quan hệ phối hợp, đồng hành làm việc với các sở, ngành thuộc tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để phát triển khoa học và công nghệ cơ sở, địa phương theo phân công và ủy quyền của Giám đốc Sở.
e. Trưởng một số Ban Chỉ đạo, Hội đồng tư vấn cho Giám đốc Sở theo chỉ đạo tại Sở.
f. Giúp Giám đốc Sở trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động KH&CN tại: Chư Pah, Đức Cơ, Ia Grai, Krông Pa.
g. Là Chủ tài khoản ủy quyền thứ nhất của Sở.
----------------------

PHÓ GIÁM ĐỐC: ThS.NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI
ĐIỆN THOẠI : 
Email: maintp.skhcn@gialai.gov.vn.
 
a. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về những nhiệm vụ được Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc ủy quyền.
b.  Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:
- Công tác chuyên môn đối với các nhiệm vụ nghiên cứu cấp tỉnh thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, môi trường, công nghệ thông tin; các nhiệm vụ KH&CN cấp thiết cấp nhà nước, các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia.
- Công tác phát triển các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN; công tác tổ chức giao quyền sở hữu và quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
- Hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hoạt động thông báo hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật khi gia nhập các Hiệp định thương mại (TBT).
  • Theo dõi và chỉ đạo hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
  • Theo dõi và chỉ đạo công tác hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu KH&CN.
c. Giúp Giám đốc Sở và trực tiếp phụ trách chỉ đạo: Phòng Quản lý khoa học, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
d. Thực hiện sự phân công của Giám đốc Sở tham gia thông tin, báo cáo, giải trình với Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ KH&CN và các đơn vị thuộc Bộ khi có yêu cầu thông tin, báo cáo, giải trình. Giữ mối quan hệ phối hợp, đồng hành làm việc với các sở, ngành thuộc tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để phát triển khoa học và công nghệ cơ sở, địa phương theo phân công và ủy quyền của Giám đốc Sở.
e. Trưởng một số Ban Chỉ đạo, Hội đồng tư vấn cho Giám đốc Sở theo chỉ đạo tại Sở.
f. Giúp Giám đốc Sở trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động khoa học và công nghệ tại các địa phương: Kbang, An Khê, Đăk Pơ, Chư Prông.
-----------------------------

PHÓ GIÁM ĐỐC: ThS.TRẦN ANH TUẤN
ĐIỆN THOẠI : 
Email: tuanta.skhcn@gialai.gov.vn.
 
a. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về những nhiệm vụ được Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc ủy quyền.
b. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực:
- Công tác chuyên môn đối với các nhiệm vụ nghiên cứu cấp tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp chế biến; các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi.
- Công tác xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, quản lý và giám sát các dự án đầu tư công, mua sắm thiết bị tăng cường tiềm lực cho khoa học và công nghệ của Sở;
- Công tác kế hoạch hàng năm, công tác tổng hợp và công tác văn phòng.
- Các hoạt động ứng dụng tiến bộ KH&CN vào đời sống sản xuất.
c. Giúp Giám đốc Sở và trực tiếp phụ trách chỉ đạo: Văn phòng Sở; Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.
d. Thực hiện sự phân công của Giám đốc Sở tham gia thông tin, báo cáo, giải trình với Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ KH&CN và các đơn vị thuộc Bộ khi có yêu cầu thông tin, báo cáo, giải trình. Giữ mối quan hệ phối hợp, đồng hành làm việc với các sở, ngành thuộc tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để phát triển khoa học và công nghệ cơ sở, địa phương theo phân công và ủy quyền của Giám đốc Sở.
e. Trưởng một số Ban Chỉ đạo, Hội đồng tư vấn cho Giám đốc Sở theo chỉ đạo tại Sở.
f.  Giúp Giám đốc Sở trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động KH&CN tại:, Chư Sê, Chư Pưh, Phú Thiện, Ayun Pa.
 

 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức >>
Chức năng - nhiệm vụ >> Các đơn vị trực thuộc >>
Các phòng ban chuyên môn >> Hộp thư điện tử >>
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png