CHUYÊN MỤC


GIÁM ĐỐC : NGUYỄN NAM HẢI
ĐIỆN THOẠI: 0903566799
Email: ​hainn.skhcn@gialai.gov.vn; namhaidost108@gmail.com
a) Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt công tác của Sở và của ngành khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
b) Chủ tài khoản của Sở; là người phát ngôn chính của Sở
c) Chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng xét nâng bậc lương của Sở; Phụ trách xuất bản Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Trưởng các ban: Ban chỉ đạo cải cách hành chính; Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.- Công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo;
d) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
- Công tác Tổ chức – Cán bộ; Thi đua -  Khen thưởng; Cải cách hành chính;
- Công tác Quy hoạch, Kế hoạch – Tài chính;
- Công tác Pháp chế; Thanh tra, kiểm tra; Giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Quản lý nhà nước về khoa học; Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ.
e) Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Thanh tra Sở.
f) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động khoa học và công nghệ các địa phương: Chư Pưh, Chư Sê, Phú Thiện, AyunPa.
g) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy viên theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.
 
 
 
--------
 
PHÓ GIÁM ĐỐC : ThS. NGUYỄN NGỌC CƯỜNG 
ĐIỆN THOẠI : 01698337599
Email: cuongnn.skhcn@gialai.gov.vn; ngoccuonggialai@gmail.com
 
a) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về những nhiệm vụ được Giám đốc Sở phân công, ủy quyền.
b) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực:
- Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách về Sở hữu trí tuệ và các văn bản khác liên quan;
- Công tác về Sở hữu trí tuệ, thông tin tư liệu, thống kê khoa học và công nghệ; Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Phụ trách hoạt động Trang thông tin điện tử của Sở; Tổng biên tập Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Sở;
- Công tác chỉ đạo hướng dẫn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.
c) Giúp Giám đốc Sở phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Chuyên ngành, Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở.
d) Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo hoạt động khoa học và công nghệ các địa phương: Chư Pah, IaGrai, Đak Đoa, Krông Pa.
e) Tham gia các Ban, Hội đồng của Sở và của Tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
f) Chịu trách nhiệm về các văn bản của Sở thuộc các lĩnh vực được phân công.
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức >>
Chức năng - nhiệm vụ >> Các đơn vị trực thuộc >>
Các phòng ban chuyên môn >> Hộp thư điện tử >>
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png