CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Nghị định số 95/2014/NĐ-CP

Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ

17/10/2014

Nghị định 87/2014/NĐ-CP

Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

22/09/2014

10/11/2014

Thông tư 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV

Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn

10/06/2014

10/6/2014

Nghị định 40/2014/NĐ-CP

Nghị định số 40/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

12/05/2014

01/7/2014

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ

27/01/2014

Luật Số 29/2013/QH13

Luật Khoa học và Công nghệ

18/06/2013

Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/03/2013

Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012

29/03/2013

Quyết định số 418/2012/QĐ-TTg

Quyết định số 418/2012/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020

11/04/2012

Luật Số 04/2011/QH13

Luật Đo lường

11/11/2011

Nghị quyết số 297/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 297/NQ-UBTVQH14 ngày 02/11/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

02/11/2011


|<<1 2 3 4 5 6>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png