CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT

Hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

30/03/2016

30/03/2016

Quyết định số 2245/QĐ-TTg

Quyết định số 2245/QĐ-TTg ngày 11/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ

11/12/2015

Quyết định số 1747/QĐ-TTg

Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

13/10/2015

Thông tư 15/2015/TT-BKHCN

TT số 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

25/08/2015

Nghị định số 95/2014/NĐ-CP

Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ

17/10/2014

Nghị định 87/2014/NĐ-CP

Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

22/09/2014

10/11/2014

Thông tư 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV

Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn

10/06/2014

10/6/2014

Nghị định 40/2014/NĐ-CP

Nghị định số 40/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

12/05/2014

01/7/2014

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ

27/01/2014

Luật Số 29/2013/QH13

Luật Khoa học và Công nghệ

18/06/2013


|<<1 2 3 4 5 6>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png