CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định số 1747/QĐ-TTg

Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

13/10/2015

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/09/2015

Thông tư 15/2015/TT-BKHCN

TT số 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

25/08/2015

Nghị định số 95/2014/NĐ-CP

Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ

17/10/2014

Nghị định 87/2014/NĐ-CP

Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

22/09/2014

10/11/2014

Thông tư 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV

Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn

10/06/2014

10/6/2014

Nghị định 40/2014/NĐ-CP

Nghị định số 40/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

12/05/2014

01/7/2014

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ

27/01/2014

Luật Số 29/2013/QH13

Luật Khoa học và Công nghệ

18/06/2013

Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/03/2013

Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012

29/03/2013


|<<...21 22 23 24 25 26>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png