CHUYÊN MỤC

Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Thẩm quyền giải quyết Sở Khoa học công nghệ
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan
Trình tự thực hiện Bước 1: Khi nhận hồ sơ xin Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, bộ phận tiếp nhận phải vào sổ theo dõi và có giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả giao cho tổ chức, công dân. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, công dân cặn kẽ.
Bước 2: Nếu có nội dung, yêu cầu không thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan thì hướng dẫn tổ chức, công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ của tổ chức, công dân đến Phòng Thông tin tư liệu và Sở hữu trí tuệ  thực hiện.
Bước 4: Phòng Thông tin tư liệu và Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân theo chức năng của mình, trình Lãnh đạo có thẩm quyền ký và chuyển về bộ phận tiếp nhận.
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm trả kết quả lại cho tổ chức, công dân đúng thời gian, đúng quy định của pháp luật.
Thành phần hồ sơ a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Tờ khai (02 tờ theo Mẫu);
- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (có công chứng);
- Giấy chứng nhận đã cấp (trừ trường hợp bị mất);
- Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức (có công chứng);
- Chứng từ nộp phí, lệ phí.
b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)
Thời hạn giải quyết - 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của tổ chức.
Lệ phí - Lệ phí công bố Quyết định ghi nhận lại tổ chức giám định sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng. - Lệ phí đăng bạ Quyết định ghi nhận lại tổ chức giám định sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng.
Kết quả thực hiện - Quyết định cấp lại/từ chối cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
- Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thông tin tư liệu và Sở hữu trí tuệ (nay là phòng Quản lý Chuyên ngành)
Đối tượng thực hiện Tổ chức                                                                  
Yêu cầu hoặc điều kiện - Giấy chứng nhận bị mất, bị lỗi, bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ…) đến mức không sử dụng được;
- Có sự thay đổi về thông tin đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận.
Căn cứ pháp lý Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
- Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Phụ lục, mẫu biểu kèm theo
- PHU-LUC-TT-01-2008-BKHCN.rar Phụ lục, mẫu biểu kèm theo
- TT_22_2009_BTC_Quy-dinh-ve-Phi-va-le-phi-SHCN.zip Phụ lục, mẫu biểu kèm theo
- TT-01_TT_BKHCN-The-giam-dinh-vien.doc
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png