CHUYÊN MỤC

Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương

Thẩm quyền giải quyết Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai
Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thức thực hiện Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.
Trình tự thực hiện Bước 1: Doanh nghiệp đã đóng góp vào Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 7 Điều 14 của Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, lập hồ sơ và gửi đến Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương.
Bước 2: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương, công chức/viên chức tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương;
Hoặc hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức/viên chức đóng dấu ghi nhận ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương.
Bước 3: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương tổ chức thẩm định về nội dung và tài chính đối với hồ sơ yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương của doanh nghiệp.
Bước 4: Chủ tịch Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương quyết định mức hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương cho doanh nghiệp.
Bước 5: Quyết định mức hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương được gửi về doanh nghiệp yêu cầu hỗ trợ.
Thành phần hồ sơ
  • Thành phần hồ sơ:
+ Công văn đề nghị Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương hỗ trợ tiền đã nộp vào Quỹ;
+ Thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
  • Số lượng hồ sơ: 01 bản (01 bản giấy).
Thời hạn giải quyết 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Quyết định mức hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương cho doanh nghiệp.
Cơ quan thực hiện Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương.
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp đã đóng góp vào Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương.
Yêu cầu hoặc điều kiện Doanh nghiệp đã đóng góp vào Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 7 Điều 14 của Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
Căn cứ pháp lý - Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png