CHUYÊN MỤC

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Thẩm quyền giải quyết Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai
Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện - Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu chính.
- Giấy chứng nhận đăng ký được trả trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu chính.
Trình tự thực hiện - Bước 1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước sau khi được cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền công nhận, được khuyến khích đăng ký và giao nộp tại một trong các cơ quan sau:
+ Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia;
+ Tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp bộ;
+ Tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp tỉnh
- Bước 2. Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ cơ quan đó có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ yêu cầu bổ sung. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tổ chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp 01 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Thành phần hồ sơ - 01 Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.
- 01 bản giấy Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các báo cáo, tư liệu liên quan khác (nếu có); Bản giấy báo cáo tổng hợp kết quả phải được đóng bìa cứng, gáy vuông, trên trang bìa lót bên trong có xác nhận của tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ.
- 01 văn bản chứng nhận kết quả đã được công nhận của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền.
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.
Cơ quan thực hiện Tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp tỉnh.
Đối tượng thực hiện Tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý - Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013.
- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.
Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Phụ lục, mẫu biểu kèm theo
- Giay-bien-nhan-ho-so-đang-ky-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-kho.docx Phụ lục, mẫu biểu kèm theo
- Phieu-đang-ky-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-n.docx
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png