CHUYÊN MỤC

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thẩm quyền giải quyết Sở Khoa học công nghệ
Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cách thức thực hiện - Theo yêu cầu của người nhập khẩu.
- Khách hàng đến trực tiếp và lập đăng ký kiểm tra.
Trình tự thực hiện Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành:
- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu tại Phòng Hành chính Tổng hợp – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Gia Lai, 98A Phạm Văn Đồng, Tp.Pleiku, Gia Lai).
- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ đăng ký kiểm tra ngay khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN.
- Khi hồ sơ đầy đủ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 7 của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN.
-  Khi kiểm tra hồ sơ, phát hiện thấy hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra theo nội dung quy định tại khoản 5, 6 Điều 7 của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN. Trong Thông báo cần nêu rõ các nội dung cần tiếp tục phải kiểm tra và gửi tới cơ quan Hải quan và người nhập khẩu, đồng thời tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định tại khoản 5, 6 Điều 7 của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN
Thành phần hồ sơ - Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước.
+ Phiếu Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu.
+ Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu.
+ Báo cáo lô hàng nhập khẩu không đạt yêu cầu quy định về chất lượng.
+ Biên bản lấy mẫu.
+ Báo cáo tổng hợp tình hình kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu.
+ Các tài liệu khác có liên quan.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng.
Lệ phí Theo quy định của Bộ Tài chính (đang soạn thảo).
Kết quả thực hiện Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.
Cơ quan thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả _ Phòng Hành chính - Tổng hợp. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Gia Lai.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, Tổ chức
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
 - Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Phụ lục, mẫu biểu kèm theo
- ND132-2008-CP-HD-LUAT-CHAT-LUONG-SAN-PHAM-HANG-HOA.doc Phụ lục, mẫu biểu kèm theo
- TT-187-2009-TT-BTC-29-9-2009-PHI,-LE-PHI-HĐ-KHCN.doc
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png