CHUYÊN MỤC

Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở

Thẩm quyền giải quyết Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực An toàn bức xạ, hạt nhân
Cách thức thực hiện Gửi hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm dịch vụ hành chính công (01 cửaSở KH&CN) địa phương.
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt bản kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở phải lập hồ sơ theo quy định và gửi 01 bộ hồ sơ về Sở KH&CN địa phương.
Bước 2:Sở KH&CN địa phương tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.
+ Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở KH&CN địa phương tiến hành thẩm định hồ sơ và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định.
+ Trường hợp không đồng ý phê duyệt, Sở KH&CN địa phương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Thành phần hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
+ Công văn đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (bản chính);
+ Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở.
- Số lượng hồ sơ:
+ 03 Bản kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở(bản kế hoạch phải có chữ ký của người đứng đầu cơ sở và dấu của cơ sở, có dấu giáp lai các trang và có trang bìa cứng).
Thời hạn giải quyết 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí Thẩm định để phê duyệt đối với Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở thuộc nhóm nguy cơ IV - Cơ sở tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ thuộc nhóm 5 theo quy định tại QCVN 6:2010/BKHCN, thiết bị phát tia X quang chẩn đoán y tế và thiết bị phát tia X khác: 500.000 đồng/1 bản kế hoạch.
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở.
Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt bản kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở.
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý - Luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.
- Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.
- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc khai báo, cấp phép và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.
- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png