CHUYÊN MỤC

Thủ tục Khai báo thiết bị X- Quang trong chẩn đoán y tế

Thẩm quyền giải quyết Sở Khoa học công nghệ
Lĩnh vực An toàn bức xạ
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan
Trình tự thực hiện Mô tả thứ tự các bước cần thực hiện:
Bước 1: Khi nhận hồ sơ Giấy khai báo thiết bị X- Quang, bộ phận tiếp nhận phải vào sổ theo dõi và có giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Bước 2: Nếu có nội dung, yêu cầu không thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ của tổ chức, cá nhân đến phòng Quản lý Công nghệ.
Bước 4: Phòng Quản lý Công nghệ có trách nhiệm giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân đúng thời gian, đúng quy định của pháp luật. Trình Lãnh đạo có thẩm quyền ký và chuyển về bộ phận tiếp nhận
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đúng thời gian, đúng quy định của pháp luật.
Thành phần hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Phiếu khai báo nguồn bức xạ theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận khai báo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Công nghệ
Đối tượng thực hiện - Cá nhân                               
- Tổ chức                               
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý - Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội.
- Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Phụ lục, mẫu biểu kèm theo
- TT-08_2010_TT-BKHCN-ATBX.rar
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png