CHUYÊN MỤC

Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế)

Thẩm quyền giải quyết Sở Khoa học công nghệ
Lĩnh vực  An toàn bức xạ
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan
Trình tự thực hiện Mô tả thứ tự các bước cần thực hiện:
Bước 1: Tổ chức cá nhân đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận Sở Khoa học và Công nghệ-98B Phạm Văn Đồng-Pleiku-Gia Lai trong giờ hành chính. Khi nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, bộ phận tiếp nhận phải vào sổ theo dõi và có giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Bước 2: Nếu có nội dung, yêu cầu không thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ của tổ chức, cá nhân đến phòng Quản lý Công nghệ.
Bước 4: Phòng Quản lý Công nghệ có trách nhiệm giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân đúng thời gian, đúng quy định của pháp luật. Trình Lãnh đạo có thẩm quyền ký và chuyển về bộ phận tiếp nhận
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm trả kết quả và thu phí , lệ phí của tổ chức, cá nhân đúng thời gian, đúng quy định của pháp luật.
* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết).
Thành phần hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Cấp Giấy phép lần đầu gồm:
+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo mẫu 01-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kém theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN;
+ Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn theo mẫu 01-I/ATBXHN quy định tại Phụ lục I ban hành kém theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN;
+ Phiếu khai báo thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế theo mẫu 06-I/ATBXHN quy định tại Phụ lục I ban hành kém theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN;
+ Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế theo mẫu 02-III/ATBXHN quy định tại Phụ lục III ban hành kém theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN;
+ Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đàu tư hoặc giấy chứng nhận hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập;
+ Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo tghieets bị X- Quang. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin đã khai báo, tổ chức đề nghị cấp giấy phép phải tiến xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị X-Quang;
+ Bản sao hợp đồng dịch vụ xác định liều chiếu xạ cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt đọng xác định liều chiếu xạ cá nhân;
+ Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phỉa nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định;
+ Bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài.
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí - Lệ phí đăng ký cấp phép: 100.000VND/1 lần - Mức phí: 2.000.000 VND/1 lần cấp mới
Kết quả thực hiện Giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế theo mẫu 03-V/ATBXHN quy định tại phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Công nghệ
Đối tượng thực hiện - Cá nhân                               
- Tổ chức                               
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý - Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.
- Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.
- Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Phụ lục, mẫu biểu kèm theo
- TT-08_2010_TT-BKHCN-ATBX.rar Phụ lục, mẫu biểu kèm theo
- TT-76-2010-quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu-ATBX.rar
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png