CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 7 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Lĩnh vực
Cấp mới và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-Quang chẩn đoán trong y tế) Sở khoa học công nghệ Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học công nghệ  An toàn bức xạ
Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học công nghệ An toàn bức xạ
Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học công nghệ  An toàn bức xạ
Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học công nghệ  An toàn bức xạ
Thủ tục Khai báo thiết bị X- Quang trong chẩn đoán y tế Sở Khoa học công nghệ An toàn bức xạ