CHUYÊN MỤC

Quyết định xử phạt hành chính về tiêu chuẩn đo lường chất lương, nhãn hàng hóa và sở hữu trí tuệ

13/08/2019

       1. Xử phạt vi phạm hành chính dối với: Doanh ngiệp tư nhân Phương Yến Gia Lai.
        Địa chỉ: 318 Hùng Vương, Thành phố Plciku, Tỉnh Gia Lai..
        Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh số: 5900962295 do Sở Ke hoạch và Đầu tư Gia Lai cấp lần dầu ngày 14/5/2013.
         Lĩnh vực hoạt dộng/Nghề nghiệp: Mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.
         Đại diện hộ kinh doanh: Võ Văn Phương- Chủ Doanh nghiệp.
         Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Doanh nghiệp tư nhân Phương Yến Gia Lai dã có hành vi kinh doanh hàng hóa có nhãn nhưng trcn nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc Ircn nhãn hàng hóa theo tính chất hàng hóa theo quy dịnh của pháp luật về nhãn hàng hóa. Sô lượng hàng hóa vi phạm: 05 dây chuyền ký hiệu PPJ, hàm lượng vàng: 610, có tổng khối lượng: 7,12 chỉ X 2.600.000 dồng/chỉ = 18.512.000
dông, giá trị hàng hóa vi phạm dược tính theo giá niêm yết tại cơ sở. Vi phạm Quy dịnh tại Điểm a, Khoản I và Dicm b, Khoản 2, Diều 31, Nghị dịnh sổ 119/2017/NĐ- CP ngày 01/11/2019 của Chính phu quv dịnh vồ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Ticu chuan, Đo lường và Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
  • Các lình tiết tăng nặng/ giam nhẹ: Không
Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
  • Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, cụ the: 5.500.000 dồng (Bãng chữ: Năm triệu năm trăm ngàn dỏng).
  • 1 lình thức phạt bô sung: Không
  • Các biện pháp khăc phục hậu quá: Không
2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kê lừ ngày 13 tháng 8 năm 2019
3. Quyết định này được:
  1. Giao cho Doanh nghiệp tư nhân Phương Yên Gia Lai dô châp hành.
       Doanh nghiệp tư nhân Phương Ycn Gia Lai phải nghicm chỉnh châp hành Quycl dịnh xử phạt này. Ncu không chấp hành sè bị cường chế thi hành.
Doanh nghiệp tư nhân Phương Ycn Gia Lai phải nộp tiền phạt vào tài khoan cua Kho bạc Nhà nước chi nhánh tinh Gia Lai:
       Số lài khoản: 71 11-417-4278
       Địa chỉ nộp phạt: Ngân hàng Công thương Việt Nam - chi nhánh tỉnh Gia Lai 01 I ran 1 lưng Dạo, Pleiku, Gia Lai.
Nếu có cơ sở cho rằng Quyết định này không phù họp với quy dịnh pháp luật, Doanh ngiệp tư nhân Phương Yên Gia Lai có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính theo quy dinh.
  1. Gửi cho Ngân hàng Công thương Việt Nam - chi nhánh lỉnh Gia Lai (01 Fran Mưng Đạo, Plciku, Gia Lai) dè thu lien phạt.
  2. Gửi cho Ông Lý Trọng Huy - Phó Chánh Thanh tra (phụ trách thanh tra) Sở Khoa học và Công nghệ - Trưởng Đoàn Thanh tra Tiêu chuẩn, Do lường, Chất lượng, nhãn hàng hóa và Sở hữu trí tuc dỏ thực hiện Quvêt định này./.


ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png