CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định Quyết định số 1066/QĐ-UBND

Quyết định số 1066/QĐ-UBND

26/10/2018

Quyết định 1069/QĐ-UBND

Quyết định số 1069/QĐ-UBND

26/10/2018

Quyết định 601/QĐ-UBND

Quyết định 601/QĐ-UBND

05/06/2018

Quyết định Quyết định 569/QĐ-UBND

Quyết định 569/QĐ-UBND

23/05/2018

Quyết định 10/QĐ-SKHCN

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phân tích mẫu nấm bệnh, tuyến trùng trong đất, thành phần lý hóa đất, thuộc đề tài "Tái canh cây hồ tiêu bền vững trên đất đã nhiễm bệnh bằng việc ứng dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp tại tình Gia Lai"

23/01/2018

23/01/2018

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png