CHUYÊN MỤC


Bà: DƯƠNG THỊ NGÀ.

- Chức vụ: Phó giám đốc
- Điện thoại : 0916330249
- Email: duongnga1964@yahoo.com.vn​

 

a) Giúp Giám đốc trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
- Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về lĩnh vực công tác nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;
- Triển khai thực hiện công tác về nghiên cứu khoa học;
- Công tác ứng dụng và chuyển giao các kết quản nghiên cứu đề tài, dự án;
- Tham gia các Ban, Hội đồng của Sở KH&CN và của Tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở;
- Theo dõi công tác hoạt động KH&CN các huyện: Đăk Đoa, Đăk Pơ, Mang Yang;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giấm đốc Sở phân công.
b) Phụ trách các phòng, đơn vị:
- Phòng Quản lý Khoa học;
- Phòng Quản lý Khoa học, Công nghệ cơ sở.
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png