CHUYÊN MỤC


Ông: LƯU TRUNG NGHĨA.

- Chức vụ : Giám đốc
- Điện thoại: 0269620196
- Email: nghialt.skhcn@gialai.gov.vn​

a) Chỉ đạo điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của SKH&CN và của ngành KH&CN của tỉnh Gia Lai. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ và toàn bộ hoạt động của SKH&CN theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
- Công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo;
- Công tác thi đua khen thưởng;
- Công tác kế hoạch tài chính;
- Công tác thanh tra kiểm tra, công tác pháp chế, giải quyết khiếu nại tố cáo;
- Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ;
- Công tác đăng ký về hoạt động khoa học và công nghệ;
- Công tác triển khai thực hiện Quỹ phát triển KH&CN;
- Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hoạt động phụ trách và phát triển các khu công nghiệp cao;
- Giữ mối quan hệ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội;
- Tổng biên tập tạp chí khoa học, công nghệ và môi trường;
- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Ủy viên theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch UBND;
- Theo dõi công tác KH&CN các huyện, thị xã, thành phố: Pleiku, An Khê,Kbang, CHu Sê.
c) Phụ trách các phòng, đơn vị:
- Kế hoạch tài chính;
- Thanh tra;
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lượng Chất lượng;
- Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ.
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png