CHUYÊN MỤC

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương

Thẩm quyền giải quyết Sở Khoa học công nghệ
Lĩnh vực Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện - Gủi hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở do ỦY ban nhân dan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định hoặc ủy quyền
- Hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu điện
Trình tự thực hiện * Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành
Bước 1: Khi nhận hò sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, bộ phận tiếp nhận phải vào sổ theo dõi và cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, công dân cặn kẽ.
Bước 2: Nếu có nội dung, yêu cầu không thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan thi hướng dẫn tổ chức, công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ của tổ chức, công dân đến Phòng Quản lý Khoa học thực hiện.
Bước 4: Phòng Quản lý Khoa học có trách nhiệm giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân theo chức năng của mình, trình Lãnh đạo có thẩm quyền ký và chuyển về bộ phận tiếp nhận.
Thành phần hồ sơ A/Thành phần hồ sơ bao gồm:
 - 01 phiếu đăng ký kết quả (theo mẫu). Mỗi nhiệm vụ khoa học công nghệ phải có Phiếu đăng ký kết quả riêng;
 - 01 bản chính hoặc bản sao y bản chính Biên bản họp hồi đồng nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học công nghệ;
 - Các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc diện đăng ký: báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên đề, báo cáo nhánh, phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát; phiếu mô tả quy trình công nghệ(theo mẫu) và giải pháp kỹ thuật; bản đồ; bản vẽ; ảnh; băng hình; đĩa hình.
 - Lưu ý: Các kết quả dạng giấy phải đóng bìa cứng, đồng thời phải kèm theo bản điện tử ghi trên đĩa mềm hoặc đĩa quang; các tư liệu điện tử không được đặt mật khẩu.
 - Chứng từ xác nhận nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có)
B/ Số lượng hồ sơ:  02  (bộ).
Thời hạn giải quyết - 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quang đăng ký thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đề nghị bổ sung hồ sơ, cơ quan đăng ký không nhận được hồ sơ bổ sung hợp lệ thì có quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ    
Yêu cầu hoặc điều kiện a) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ được cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ công nhận, tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đăng ký kết quả tại cơ quan đăng ký.
- Đối với các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ có đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp:
+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký quyền sở hữu công nghiệp trước khi cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ công nhận. 30 ngày làm việc kể từ ngày kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ công nhận, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đăng ký kết quả tại Cơ quan đăng ký.
+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký quyền sở hữu công nghiệp sau khi cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cong nhận, phải đăng ký kết quả tạo Cơ quan đăng ký trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nhưng không muộn hơn 60 ngày làm việc kể từ khi được cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ công nhận
- Tổ chức, cá nhân đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm xác định độ bảo mật thông tin của kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành.
Căn cứ pháp lý - Luật Khoa học và CÔng nghệ nghệ 09/6/2000.
- Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 của chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
- Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- QT-ĐKKQ-ban-hanh-lan-3.rar
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png