CHUYÊN MỤC

Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

Thẩm quyền giải quyết Sở Khoa học công nghệ
Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Gia Lai.
Trình tự thực hiện Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành:
- Doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia nộp hồ sơ tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia cho Hội đồng sơ tuyển tỉnh (thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Gia Lai, 98A Phạm Văn Đồng, Tp.Pleiku, Gia Lai).
- Quá trình xem xét, đánh giá hồ sơ doanh nghiệp tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia được tiến hành ở 2 cấp:
+ Cấp Hội đồng sơ tuyển tỉnh;
+ Cấp Hội đồng quốc gia.
- Xem xét, đánh giá tại Hội đồng sơ tuyển: Được tiến hành theo 2 vòng.
+ Vòng 1: Đánh giá trên hồ sơ.
Các chuyên gia đánh giá do Hội đồng sơ tuyển cử ra tiến hành đánh giá hồ sơ tham dự giải của doanh nghiệp. Hội đồng sơ tuyển tiến hành xem xét trên cơ sở đồng thuận ý kiến đánh giá của các chuyên gia và chọn các doanh nghiệp được đưa ra đánh giá tại chỗ.
+ Vòng 2: Đánh giá tại chỗ.
Hội đồng cử đại diện và chuyên gia trực tiếp đến doanh nghiệp được chọn ra ở vòng 1 để xem xét đánh giá tại chỗ. Căn cứ báo cáo đánh giá thống nhất của nhóm chuyên gia và kết quả đánh giá tại chỗ, Hội đồng xem xét, quyết định các doanh nghiệp được đề nghị tặng giải thưởng chất lượng quốc gia.
- Thư ký Hội đồng sơ tuyển (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) gửi Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia về Hội đồng quốc gia (thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).
- Xem xét, đánh giá tại Hội đồng quốc gia: như quy trình của thủ tục cấp Trung ương
Thành phần hồ sơ - Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Bản đăng ký tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia.
Báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu chí của giải thưởng chất lượng quốc gia.
+ Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan).
+ Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao).
+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao).
+ Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản chính hoặc bản sao).
+ Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất, nếu có (bản sao).
- Số lượng hồ sơ: 05 bộ.
- Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia do Thư ký Hội đồng sơ tuyển gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:
+ Hồ sơ tham dự của doanh nghiệp (như trên).
+ Kết quả xem xét đánh giá của Hội đồng sơ tuyển đối với từng doanh nghiệp (báo cáo đánh giá thống nhất, bảng điểm tổng hợp, biên bản đánh giá tại chỗ, biên bản họp của Hội đồng sơ tuyển).
+ Văn bản đề nghị của Hội đồng sơ tuyển kèm theo danh sách các doanh nghiệp được đề xuất trao giải.
- Số lượng hồ sơ: 05 bộ.
Thời hạn giải quyết - Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự trước ngày 01 tháng 5 hằng năm.
- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự trước ngày 01 tháng 7 hằng năm.
- Hội đồng sơ tuyển nộp hồ sơ cho Hội đồng quốc gia trước ngày 15 tháng 8 hằng năm
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện - Quyết định trao tặng giải thưởng chất lượng quốc gia.
- Giấy chứng nhận.
- Cúp
Cơ quan thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả _ Phòng Hành chính - Tổng hợp. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Gia Lai
Đối tượng thực hiện Tổ chức, doanh nghiệp tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12ngày 21/11/2007.
Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Thông tư số 11/2009/TT-BKHCN ngày 6/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Giải thưởng chất lượng quốc gia
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- ND132-2008-CP-HD-LUAT-CHAT-LUONG-SAN-PHAM-HANG-HOA.doc - Thongtu11_2009_BKHCN_Giaithuongquocgia.doc
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png